Geri git   ForumAnkebut İslami sohbet,Kuran,Tefsir ve Fıkıh Paylaşım Merkezi > EDEBİYAT VE KÜLTÜR-SANAT > Kültür-Sanat > Kitap tanıtımları
Kayıt ol YardımBağış Üye Listesi Ajanda Arama Bugünki Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et

Kitap tanıtımları Kitap tavsiyeleriniz...

Yeni Konu aç  Cevapla
Seçenekler
Okunmamış 15.05.11, 01:16 AM   #41
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 5.797
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajına 1736 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1.118 Mesajına 1.736 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 15 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

Yusuf el-Karadâvî'den Kitap Tavsiyeleri

Uyarı: Yusuf el-Karadâvî’nin değişimi esas alan kolaylıkçı fıkhî söylemi olsa da akide ve usul (fıkıh, tefsir ve hadis usulü) alanlarında gelenek yanlısı olduğu söyleniyor. Bu alanlarda mevcut müktesebatın yeterli ve mütekâmil bir yapıya sahip olduğunu düşündüğü bildiriliyor. Onun değişimci söylemi sadece furu-i fıkıhla sınırlı olup modernistlikle alakasının olmadığı söylenmektedir. İslam alemindeki önemli konumu ve davetçi kimliğini göz önüne arak, bazı fetvalarına ve şaz görüşlerine ulemamız tarafından katılınmasa (katılmasak da burada yer verdik. Bu konunun göz önüne alınmasını rica ederiz.

TEFSİR
-İbnî Kesir'in Tefsiri (birden fazla tefsir okumaya imkanı olmayanlar bunu okumalı diyor)
-İbn Cerir et-Taberi'nin Tefsiri (Karadâvî Hoca'nın ikinci tercih ettiği tefsir budur)

Bundan sonraki tefsirlerde içlerinde kusurlar bulunsa da istifade etmekten geri durulamayacağını beyan ediyor.
-İbn Atiyye el-Kurtubî'nin tefsiri
-Zemahşeri, Keşşaf (Mutezili olmasına rağmen, özellikle belagati hususunda yararlanılması söyleniyor)
-Tefsir'ul-Kâsımi
-Tefsiru'l-Menar
-Tefsiru İn Aşur
-Tefsiru İbn Badis
-Seyyid Kutub, Fi Zilali'l-Kur'ân
-Derveze, et-Tefsiru'l-Hadis
-İbrahim ve Şeltut'un ilk on cüze ait tefsirleri
-Razi'nin "Tefsiru'l-Kebir"inde çeşitli konularda gereğinden fazla açıklamalar olsa da; bazı konularda mükemmel bilgiler verdiğini söylüyor.

Kur'ân İlimleri
-İmam Zerkeşi, el-Burhan fi Ulumi'l-Kur'ân
-İmam Suyuti, el-İtkan fi Ulumi'l-Kur'ân
-Zerkani, Menahilü'l-İrfan fi Ulumi'l-Kur'ân
-Dr. Suphi Salih, Mebahis fi Ulumi'l-Kur'ân
-Şeyh Menna' el-Katta, Mebahis fi Ulumi'l-Kur'ân

Tefsir Usulü
-Dr. Zehebi, et-Tefsir ve'l-Müfessirun
-Dr. Mustafa Zeyd, en-Nasih ve'l-Mensuh
-İbn Teymiye'nin bir risalesi

Kur'ân'ın Beyan Cihetiyle Î'cazı

-Rafii, İ'cazü'l-Kur'ân
-Seyyid Kutup, et-Tefsirü'l-Fenni fi'l-Kur'ân
-Seyyid Kutup, Meşahidü'l-Kıyame
-Dr. Bedevi, Belagatü'l-Kur'ân
-Dr. Draz, en-Nebeü'l-Azim: Nazaratün Cedide fi'l-Kur'ân
-Muhammed Mübarek, Süverün Edebiyye mine'l-Kur'ân
-Bintu'ş-Şatıbi, et-Tefsirü'l-Beyanî fi'l-Kur'ân

Kur'ân'ın Konuları Cihetiyle Î'cazı
-Şeltut, Kur'ân ve Savaş
-Şeltut, Kur'ân ve Kadın
-Abbas Akkad, Kur'ân-ı Kerimde İnsan
-Abbas Akkad, Kur'ân-ı Kerimde Kadın
-Muhammed Şedid, Kur'ân'da Eğitim
-Dr. Muhammed Abdullah Draz, Kur'ân'da Ahlâkın Esasları (bu konuda eseri özellikle -tavsiye ediyor)
-Muhammed İzzet Derveze, Kur'ânî Esaslar

SÜNNET

Öne alınması gereken kitaplar:
-Kütüb-i Sitte
-Darimi, Müsned
İmam-ı Malik, Muvatta
İmam Ahmed, Müsned

Zaman darlığı olanlar için:
-Zebidi, Tecrid-i Sarih
-Münziri'nin Sahihi Müslim muhtasarı (Elbanı tahkiki)

Cami eserler:
-İbnü'l Esir, Camiu'l-Usul
-Heysemi, Mecmau'z-Zevaid
-Taberani'nin üç Mu'cemi
-Muhammed b. Muhammed b. Süleyman, Cem'u'l-Fevaid min Camii'l Usul ve Mecmai'z-Zevaid (İbnü'l-Esir, Heysemi, Darimi ve İbn Mace'yi içine alır)

Alfabetik sıraya göre düzenlenen eserler:
-Suyuti, el Camiu's-Sağir fi Ehadisi'l-Beşiri'n-Nezir (Nebhani bu esere ek hadisler koyarak el fethu'l-Kebir bi Ziyadeti'l-Camii's-Sağir adlı eseri ortaya koymuştur.
-Suyuti, el Camiu'l-Kebir (Alauddin Ali el-Müttaki eseri bablara ve konularına göre tasnif ederek Kenzü'l-Ummal fi Süneni'lEf'ali ve'l-Akval ismi ile hazırlamıştır(

Özel hedeflere dair hadis kitapları:
-İmam Nevevi, el-Ezkar
-İbn Teymiye, el-Kelimu't-Tayyib
-İmam Buhari, Edebü'l-Müfred
-Beyhaki, Şuabü'l-İman
-İmam Nevevi, Riyazu's-Salihin
-Hafız Münziri, et-Terğib ve't-Terhib
-Hafız el-Makdisi, Umdetü'l-Ahkam

İmam Buhari ve İmam Müslim'in sahihlerindeki hadisleri biraraya getiren eserler:
İmam İbn Dakik el-İd, el-İlmam
Mecd b. Teymiye, Münteka'l-Ahbar min Ehadisi Seyyidi'l-Ahyar
İbn Hacer, Buluğu'l-Meram min Edilleti'l-Ahkâm

Şerhler:
a)Buhari'nin Şerhleri
-Ayni, Umdetü'l-Kari
-Kastallani, İrşadü's-Sari
-İbn Hacer, Fethu'l Bari (Şevkani bu eser için Fetih'ten sonra hicret yoktur der)
b)Müslim'in şerhleri:
-İmam Nevevi'nin şerhi
-Übey'in şerhi
-Senusi'nin şerhi
c)Ebu Davud'un Şerhleri:
-Hattabi, Mealimü's-Sünen
-İbn Kayyim, Tehzibü's-Sünen
-Diyanevi, Avnu'l-Ma'bud
-Sehhar Nufuri, Bezlu'l-Mechud
-Mahmud Hattab Sübki, el-Menhelü'l-Azbü'l-Mevrud (tamamlanmamıştır(
d)Tirmizi'nin Şerhleri:
-İbn Arabi, Aridetü'l-Ahvaz
-Mübarekfurî, Tuhvetü'l-Ahvez
e)Nesai'nin Şerhleri:
-Suyuti'nin şerhleri
-Senedi'nin şerhleri
f)Muvatta'nın Şerhleri:
-İbn Ebu'l-Velid el-Baci, el-Münteka
-Suyuti, Tenviru'l-Hevalik
-Dehlevi, el-Müsevva
-Muhammed Zekeriyya Kandehlevi, Evcezü'l-Mesalik
g)Müsned'in Şerhleri:
-Ahmed Abdurrahman el Benna, el-Fethu'l-Rabbani
-Ahmed Muhammed Şakir'in çalışması
h)Müsemmi'nin Mişkatü'l-Mesabih, Ali el-Kari'nin Mirkatü'l-Mefatih, Mübarekfuri'nin Mir'atü'l-Mefatih
ı)Menavi'nin Camiu's-Sağir (bu eserin muhtasarı et-Teysir), Azizi'nin es-Siracu'l-Münir
i)Riyazü's-Salihin Şerhi:
-Delilü'l-Falihin
j) İmam Nevevi'nin Erbain şerhi, İbn Receb'in Camiu'l-Ulum ve'l-Hikem fi Şerhi Hamsine Hadisen min Cevamii'l-Kelim
k) Ahkam Hadislerine Dair Şerhler:
-İbn Dakik el-İd, el İhkam Şerhu Umdetü'l-Ahkam (San'ani el-Udde adıyla haşiye yazmış)
-Şevkani, Neylü'l-Evtar
-Şevkani, Münteka'l-Ahbar
-San'ani, Sübülü's-Selam (Buluğu'l Meram'a yapılan bir şerhtir)

Hadislerdeki kapalı cümle ve kelimleri şerh eden eser:
-Ebu Ubeyd, Garibu'l-Hadis
-Zemahşeri, el-Faik fi Garibi'l-Hadis
-İbnü'l-Esir, en-Nihaye fi Garibi'l-Hadis ve'l-Eser
-Kadı İyaz, Meşariku'l-Envar

Siyer Kaynakları
1-Kur'ân-ı kerim ve tefsirler
2-Hadis Kitapları
3-Şemail Kitapları
-Tirmizi, eş-Şemailü'l-Muhammediyye
-İbn Kayyım, Zadu'l-Mead fi Hedyi Hayri'l-İbad
4-Genel Tarih Kitapları
-İbn Kesir'in tarihi
-İbn Esir'in tarihi
5-Nübüvvetin mucizelerini anlatan kitaplar
6-Siyer Kitapları
-Siretü İbn Hişam (Süheyli, er-Ravdu'l-Ünf adıyla; Makrizi, el-İmtau'l-Esma' adıyla şerh yazmıştır)
-Siretu'l-Halebiye vb.

Sünnetin Savunmasına Dair Eserler:
-Dr. Mustafa Sıbai, Sünnetin İslam Hukukundaki Yeri
-Dr. Accac el-Hatib, Yazıya Geçirilmeden Önce Sünnet
-Abdurrahman b. Yahya el-Muallimi el-Yemeni, Apaçık Nurlar
-Dr. Muhammed Ebu Zehv, Hadis ve Muhaddisler
-Dr. Accac el-Hatib, Ebu Hüreyre'yi Müdafaa
-Dr. Muhammed Mustafa el-A'zami, Hadis Üzerine Araştırmalar
-Dr. Muhammed Ebu Şehbe, Sünnet Müdafaası

Hadislerin Sıhhat Derecesi İle İlgili Eserler:
-Sehavi, el Makasıdu'l-Hasene
-İbn Dübey eş-Şeybani, Temyizu't-Tayyib mine'l-Habis fima Yeduru ala Elsineti'n-Nas mine'l-Hadis
-Acluni, Keşfu'l-Hafa ve Mezilu'l-İlbas fima İştehere mine'l-Hadis ala Elsineti'n-Nas

Mevzu Hadislere Dair Eserleri:
-İbnü'l-Cevzi, el-Mevzuat
-Suyuti, el-Leali'l-Mesnua fi'l-Ehadisi'l-Mevzua
-Suyuti, Tahsiru'l-Havvas min Ekazibi'l-Kussas
-İbn Kayyım, el-Menaru'l-Münif fi Sahihi ve'd-Daif
-Ali el-Kari, el-Mevzuatu'l-Kübra
-Ali el-Kari, el-Mevzuatu's-Suğra
-İbn Irak, el-Masnu' fi Ma'rifeti'l-Mevzu'
-Tenzihu'ş-Şeria'tu'l-Merfu' min el-Ehadis'ş-Şeniati'l-Mevzu'
-Şevkani, el-Fevaidu'l-Mecmua
-Kenevi, el-Esraru'l-Merfua
-Elbani, el-Ehadisi'd-Daife ve'l-Mevzua ve Eseruha fi'l-Ümme

Bazı eserleri okurken dikkat edilecekler
-İmam Gazali'nin İhya'sındaki hadisler için Hafız el-Iraki'nin eserine başvurulmalı
-Münziri'nin Terğib ve't-Terhib'deki hadisler için mukaddimesi dikkatle okunarak okunmalı
-Suyuti'nin el-Camiu's-Sağir'den istifade için, Menavi'nin yazdığı Feyzu'l-Kadir'e başvurmalı. Elbani'nin el-Fethu'l-Kebir çalışmasına da müracaat edilebilir.
-Keşşaf'ta yer alan hadislerin tahrici için İbn Hacer'e müracaat edilebilir.
-Hidaye'de yer alan hadislerin tahrici için Hafız Zeyleî'ye müracaat edilebilir.
-İhtiyar'daki hadisler için Kasım'a müracaat edilebilir.
-Şerhu Rafii el-Kebir'de yer alan hadislerin tahrici için İbn Hacer'in Telhisu'l-Habir'e müracaat edilebilir.

FIKIH

Delil sunan eserler:
-İbn Dakik el-İd, el-İhkam
-Şevkani, Neylü'l-Evtar
-San'ani, Sübülü's-Selam
-Sıddık Hasan Han, er-Ravzatü'n-Nediyye
-İbn Kayyım ve İbn Teymiye'nin eserleri

Görüşler arası tercihte bulunan eserler:
-İbn Kudame el-Hanbeli, el-Muğni
-İmam Nevevi, el-Mecmu'
-İbn Abdullah el-Maliki, el-İstizkar
-İbn Hazm, el-Muhalla
-İbn Hazm, er-Ravzu'n-Nadir

Mezhebler hakkında temel bilgileri öğrenmek bir eser:
-İbn Rüşd, Bidayetü'l-Müctehid ve Nihayetü'l-Muktesid

Faizle alakalı:
Muhammed Abdullah Draz, Muhammed Ebu Zehra, Seyyid Kutub, İsa Abduh, Muhammed Ebu Suud, Mevdudi'nin eserleri

Fıkıh Usulü:
-İbn Kudame, Cennetü'n-Nazır
-Şevkani, İrşadu'l-Fuhul
-Hudari, Usulü'l-Fıkıh
-Hallaf, İlmu Usuli'l-Fıkh

AKÂİD VE FİKİR
-Mevdudi, İslam’ın Anlaşılmasına Doğru
-Hasan el-Benna, İslam Akaidi
Seyyid Kutub, İslam Düşüncesi
-Nedim Cisr, İmana Dönüş
-Muhammed Mübarek, İslam Nizamı: Akide-İbadet
-Vahidüddin Han, İslâm Meydan Okuyor
-Said Havva, Allah (c.c)
-Said Havva, er-Resûl (s.a.v)
-Abbas Akkad, Hakaiku’l-Müslim
-Muhammed Gazali, Akidetü’Müslim
-Yusuf el-Karadâvi, İman ve Hayat
Metin Kısmında şu eserlerde geçiyor:
-İbn Rüşd, Menahicü’l-Edille
-Akkad, Allah
-el-Cisr, Kıssatü’l-İman
-İlim İmana Davet Ediyor
-Allah (c.c) Asrın İlminde Tecelli Ediyor
-Allah ve Modern İlim
-Ebu’l-Hasan eş-Eş’ari, el-İbane
-İmam Gazali, İlcamü’l-Avam an İlmi’l-Kelam
-Fahreddin er-Razi, Aksamü’l-Lezzat

TASAVVUF-AHLAK-İBADET
-Nedvi, Ruhbanlık Değil Rabbanilik (Gerçek Tasavvuf)
-Muhammed Gazali, Müslüman Ahlakı
-Abdullah Draz, Düsturül Ahlâk fi’l-Kur’an
-Nedvi, el-Erkanu’l-Erbaa
-Yusuf el-Karadâvi, İslam’da İbadet
Metin Kısmında şu eserlerde geçiyor:
-İmam Kuşeyri, Kuşeyri Risalesi
-İbn Teymiyye, el-Ubudiyye (İbn Teymiyye’nin ehl-i sünnete uymayan görüşleri olduğu alimlerce bildirilmektedir)
-İbn Teymiyye, et-Tuhfetü’l-Irakiyye fi’l-A’mali’l-Kalbiyye
-İbn Teymiyye, el-Fukara
-İbn Kayyım, Tariku’l-Hicreteyn
-İbn Kayyım, Uddetu’s-Sabirin
-İbn Kayyım, Zehiretu’ş-Şakirin
-İbn Kayyım, ed-Da’
-İbn Kayyım, ed-Deva
-İbn Kayyım, Medaricu’s-Salikin Şerhu Menazili’s-Sairin


HÜKÜM VE SOSYAL KONULAR
-Seyyid Kutub, İslam’da Sosyal Adalet
-Hasan el-Benna, İslam’ın Işığında Günümüz Meseleleri
-Muhammed Esed, İslam’da Yönetim Biçimi
-M. Mübarek, Nizamu’l-İktisad
-M. Mübarek, el-Hükmü ve’d-Devlet
-İ. A. İbrahim, el-İktisadu’l-İslami
-Muhammed el-Behiy, el-Fikru’l-İslami el-Muasır
-Muhammed Gazali, el-İslam ve’l-Evdau’l-İktisadiye
-Muhammed Gazali, el-İslam el-Müftera Aleyh
-Mustafa Sıbai, İslam Sosyalizmi
-el-Behi el-Huli, es-Servet fi-Zilli’l-İslami
-el Behi el-Huli, el-İslam ve Kadaya’l-Mereti’l-Muasıra
-Yusuf el-Karadâvi, Fıkhu’z-Zekat
-Yusuf el-Karadâvi, Fakirlik Problemi Karşısında İslam
-Yusuf el-Karadâvi, İslam Toplumunda Gayr-i Müslimler
-Abdulkadir Udeh, İslam Ceza Hukuku
-Muhammed Şeltut, el-İslam Akidetun ve’ş-Şeria
-Abdulkadir Zeydan, Ahkamü Zimmîye
-Abdulkadir Zeydan, İslam Hukukunda Fert ve Devlet
-Ebu Zehra, İslam’ın Gölgesinde İnsanlık
-Mevdudi, Nazariyetü’l-İslam
-Abdullah Arabî, Kur’an Devleti
-Mevdudi, Faiz
Mevdudi, Hicab
-Ebu’s-Suûd, Hütütun Reisiye fi’l-İktisadi’l-İslami

TARİH
Karadavi tarih itaplarında geçen bilgilerin yüzde yüz doğru olmadığını belirtiyor. Tahrif ve yanlış yorumlamalar olabileceğini bildiriyor. İdeolojik bakışın (marksizm, ırkçılık vb) yanlışlığına dikkat çekiyor.
Tarihin sünnetullahın öğrenilmesinde önemli olduğunu vurguluyor. devletlerin kuruluş ve yıkılıi sebepleri, yükselme amilleri, olayların kalplere tesiri, kültürel etkiler, günün sorunlarını çözme gibi konularda önemli olduğunu belirtiyor. Ahlaki ve manevi yönlerin ortaya konması, İslama hizmet eden şahsiyetlerin tanıtılması açısından önemli olduğunu bildiriyor.
Kitabın metninde adı geçen eserler aşağıdaki gibidir.
-Vefayatü'l Ayan
-el-Vafi bi'l-Vefayat
-İbn Sad, Tabakat
-Tehzibü't-Tehzib
-ez-Zühhad ve's-Salihin
-Hilyetü'l-Evliya
-Sıfatü's-Safve
-Taberi (Müelifin büyüklüğünü teslim etmekle beraber, müellif'inde belirttiği gibi eserin usulüne dikkat çekiyor. Zayıf haberleri rivayet ettiğini belirtiyor. Taberinin zaten önsözde bunları açıkladığını söylüyor. Yani bu eser dikkatle kullanılmalıdır.)
-Vakıdi, Hişam b. Muhammed el-Kelbi, Seyf b. Ömer et-Temimi, ebu Mihnef Lut b. Yahya el-Ezdi'nin güvenilmez, yalancı olduğu bildiriliyor.[/COLOR]
-Ebu Bekir İbnü'l-Arabi, el-Avasım mine'l-Kavasım (sahebe müdafaası açısından önemli bir eser)
-İbn Esir
-İbn Kesir
-Ebu'l Fida

EDEBİYAT VE DİL KÜLTÜRÜ
Dil hatalarının manayı bozmasına, aklın ve şeriatın kabul etmeyeceği durumlara götürebileceğini belirtiyor. Dil hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan Allah'ın Kitabı ve Resulullah'ın sünnettinin anlaşılamayacağını vurguluyor. Edebiyat'ın (şiir, nesir, darb-ı mesel, hikmetli sözler vb.) tebliğde faydasından bahsediyor.
Metinde geçen eser yahut şahıs isimleri
-Halil
-Sibeveyh
-İbn Abdirrabih, el-Ikdu'l-Ferid

SOSYAL BİLİMLER
-Sosyal bilimlerde bazı zehirli fikirlerin etkisi olduğuna, bunlardan korunmak gerektiğine işaret ediliyor. Psikoloji'ye Freud'un, Sosyoloji'ye Durkheim'in, İktisad'a Marks'ın görüşlerinin sızdığını belirtiyor.
-Güvenilir eserler müracaat etmek gerektiğini bildiriyor. Tam İslam kültürü ile kuşanmış olmanın önemini vurguluyor.
-Bu bilimlerin davete hizmetkar yapılması belirtiliyor.
Psikoloji
-Henry Link, İmana Dönüş
-Dr. Karl Young, Modern İnsan Bir Ruh Aramakta
-William James
-Dale Carneige
-Dr. E. E. Brill
-Dr. Yusuf Murad
Sosyoloji
-İbn Haldun, Mukaddime
-Dr. Muhammed Mustafa Hüseyin, el-Medhal ila'l-Medreseti'l-İslamiyye fi İlmi'l-İctima
-Ömer Avde, el-Mes'eletü'l-İctimaiyye Beyne'l-İslam ve'n-Nüzumu'l-Beşeriyye
-Dr. Ahmed Assal, el-İslam ve Binau'l-Müctema
-Dr. Muhammed İbrahim el-Feyremi, Kadaya fi'l-İctimai'l-İslami el-Muasır
-Muhammed Mübarek, el-Müctemau'l-İslami el-Muasır
-Comte ve Durkheim'in zararlı görüşleri olduğuna işaret var.
Felsefe
-İmam Gazali, Felsefecilerin Tutarsızlıkları
-İbn Teymiye, Der'u Tearuzi'l-Akl ve'n-Nakl; Muvafakatü Sahihi'l-Menkul li Sarihi'l-Ma'kul; Nakdi'l-Mantık
-Dr. Muhammed Abdullah Draz, Din
-Muhammed el-Behiyy, el-Canibü'l-İlahi mine'l-Tekfiri'l-İslami; el-Fikru'l-İslami el-Hadis ve Sılatühü bi İsti'mari'l-Garbi; Tehafütü'l-Fikri'l-Maddi et-Tarihi
-Nedim el-Cisr, Kıssatü'l-İman Beyne'l-İlm ve'l-Felsefe
-Dr. Abdulhalim Mahmud, et-Tekfiri'l-Felsefi fi'l-İslam; el-İslam ve'l-Akl
-Dr. Sami Neşşar, Neş'etü'l-Fikru'l-Felsefi fi'l-İslam; Menahicü'l-Bahs Inde Mütefekkiri'l-İslam
Ahlak İlmi
-Dr. Tevfik et-Tavil, el-Felsefetü'l-Ahlakiyye
-Dr. Abdulhalim Mahmud ve Ebu Bekir Hilal Zikri'nin tercüme ettiği, el-Müşkiletü'l-Ahlakiyye ve Felasife
-Dr. Mahmud Yusuf Musa, Mebahis fi Felsefeti'l-Ahlak
-İbn Miskeveyh,Tehzibü'l-Ahlak
-Dr. Abdullah Draz, Kelimat fi Mebadii İlmi'l-Ahlak
-Dr. Abdullah Draz, Düsturül'l-Ahlak fi'l-Kur'an
Eğitim Bilimleri
-Dr. Ömer et-Tumi eş-Şeybani, Felsefetü et-Terbiyeti'l-İslamiyye
-Dr. Abdulgani Abbud, Fi Usuli't-Terbiyeti'l-İslamiyye
-Dr. Abdulfettah Celal, Min Usuli't-Terbiyye fi'l-İslam
-Muhammed Şedid, Menhecü'l-Kur'an fi't-Terbiyye
-Muhammed Kutub, Menhecu't-Terbiyye
-Ebu'l-Hasan en-Nedvi, Nahve et-Terbiyyeti'l-İslamiyye el-Hurra

BİLİMSEL KÜLTÜR
-Crescy Morisson, İnsan Yalnız Başına (Bilim İmana Çağırıyor)
-Allah, Modern Bilim Çağında Tecelli Ediyor (30 ABD'li bilim adamı hazırlamış)
-Dr. Ahmed Zeki, Gökte Allah'la Beraber (Not: Allah mekandan münezzehtir.)
-Nedim el-Cisr, Din İlim ve Felse Arasında İman
-Vahiduddin Han, İslam Meydan Okuyor (Dr. Abdussabur Şahin, İmana Bilimsel Yaklaşım adıyla yeniden bastırmış)
-Alex Carrel, İnsan Denen Meçhul
-Reşid Rıza, el Vahyu'l-Muhammedi (Ayrıca, el-Menar'a da atıf yapılıyor)

AKTÜEL KÜLTÜR
-İslam davetçisinin aktüel kültürü, dünyayı, İslam aleminin durumunu, İslama düşman uluslararası güçlerin durumunu, değişik fikir akımlarını, günümüzdeki dinlerin durumunu, çağdaş siyasi görüşlerin durumunu, günümüz İslami hareketlerinin durumunu, İslamdan ayrılmış fırkaların durumunu, İslama zıt hareketlerin durumunu, içinde yaşadığı çevrenin durumunu bilmesi gerektiğinin üzerinde duruyor.

Kaynak: Yusuf el-Karadâvî, Tebliğ ve Dâvet Yolunda Müslümanın Temel Kültürü


Konu hakancayir tarafından (02.09.15 Saat 04:00 PM ) değiştirilmiştir..
hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 22.05.11, 08:29 PM   #42
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 5.797
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajına 1736 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1.118 Mesajına 1.736 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 15 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

Muhammed Salih Ekinci Hocaefendi’nin Kitap Tavsiyeleri:


cevaplar.org'da yayınlanan Doç. Murat Şimşek beyin kendileriyle yapmış olduğu mülakat'tan -Maşuk Yamaç Hocanın redaktesi ile- konumuz ile ilgili kısımlarından

Hem malumunuzdur ki, Bediüzzaman'ın icmali bir metot niteliğinde meşhur bir sözü vardır. O bu konuda şöyle der:

"Vicdanın ziyası, ulûm-u dîniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder."...

M. Salih Ekinci: Tabii, ihtiyaçları fark ediyoruz. İsterseniz size bizzat yaşadığım bir hususu aktarayım: Birkaç yıl evvel Suudi Arabistan'dan arkadaşlar beni davet etti,.. Benden okuttuğumuz kitapları tek tek anlatmamı istediler. Ben de baştan anlattım, tek tek, kitap kitap. Her kitabı, müellifiyle ve sahip olduğu özellikleriyle tanıttım. Tabi müfredatımızın büyük bir bölümünü nahiv ilmi oluşturmakta. Bu da dikkatlerini çekti. Onlar, bu kadar nahiv okumuyor. Buna fazla ehemmiyet vermiyorlar. Konuşmamı bitirdikten sonra Şeyh Abdullah Felah isminde şakacı bir arkadaş, yanıma gelip şöyle dedi: "Efendim, senede kaç tane Sibeveyh mezun ediyorsunuz?"

Tabi bu dikkat çeken bir durumdur. Nahiv ilmi elbette ki çok önemli bir ilimdir. Ağırlık vermemiz de lazımdır. Özellikle de acemler için. Fakat Araplar için o kadar fazla ihtiyaç değildir. Bizim metodumuzda fazla nahiv kitabı vardır. Örneğin doğu medrese müfredatında "Şerhu'l-müğnî", "Hallu'l-meâkid" gibi kitaplar vardır. Ben, tedrisata başladığımdan itibaren ders yapmak şöyle dursun bu kitapların varlığını medresemde yasakladım. Bu kitaplar ancak onları yasakladığımızdan haberdar olmayan talebeler aracılığıyla medreseye girebiliyor, bir bakıma kaçak olarak yani. Tedrisata başladığımız 40 ya da 45 seneden beri bu kitapların varlığını yasakladım. Çünkü düşük kitaplar bunlar. İbn Hişam'ın kitapları varken, hem üslup hem de muhteva açısından, çok daha nitelikli kitaplar varken niye bu yanlış kitaplarla boşu boşuna vakit harcayalım. Ama ne yazık ki bu tür kitaplar hâlâ okunuyor…

M. S. Ekinci: Bunun dışında mesela müfredatta mantık ilmine gereğinden çok fazla yer veriliyor; oysa talebeye mantık ilminden bir metin ve muhtasar bir şerh yeter ve mantığa olan ihtiyacını tamamen karşılar. Bunun yanı sıra tümden ihmal edilip okutulmayan ya da çok az ve zayıf okutulan önemli ilimler var. Öyle ki, bazı medrese müfredatları asrın ihtiyacına cevap verecek durumda değildir. Biz bunları değiştirmeye gayret ediyoruz. Bazı kitapları kaldırıyor, yerine ondan daha iyi bir kitap ve ihmal edilen, fakat hayati önemi haiz ilimleri koyuyoruz. İşin başından bunları değiştirmeye gayret ettik. Hâlâ da gayret ediyoruz. Dediğim gibi bu konuda değiştirmemiz, tecdidimiz oldu. Fakat henüz 'istediğimiz düzeydedir, mükemmeldir' de diyemiyoruz.

M. S. Ekinci: Elbette ki, öncellikle hadis usul ilminden üç kitap okutuyoruz. Bunlar sırasıyla: Beykûniyye'nin metni, sonra şerhlerinden birini, ardından İmam Nevevî'nin Takrîb'ini Tedrîb'in bir kısmıyla birlikte okutuyoruz. En sonda Nüzhetü'n-Nazar'ı okutuyoruz.

M. Şimşek: Nüzhetü'n-Nazar'ı kendi yaptığınız haşiyenizle okutuyorsunuz, bu hadis usulü dersinde en son kitap değil mi hocam?

M. S. Ekinci: Evet, genelde haşiye ile birlikte okutuyoruz. Şu anda da bu kitaptan iki dersimiz var. Hadis metinlerinde ise başta talebelere İmam Nevevî'nin "Erbâîn'ini okutuyoruz. El-Ehadisu'l-kısâr var, onu okutuyoruz. Riyâzu's-sâlihîn'i okutuyoruz. En son okuduğumuz İhkamu'l-ahkâm şerhu Umdeti'l-ahkâm. İbn Dakîk'in şerhi, Çok ünlü, çok ilmî bir kitaptır. Ben acizane tenkitçi bir insanım. Her kitabı beğenemiyorum. Birçok kitabın üzerine tenkidimiz var. Ama İhkamu'l-Ahkâm kadar ilmi açıdan derin ve insaflı bir kitap görmedim. Acayip, çok zor bir kitaptır, kapalı bir kitaptır. Onu baştan sona kadar okutuyoruz ama bazen yarıya kadar okuttuğumuz oluyor. Üzerine haşiyelerimiz, muğlak yerlere dair izahlarımız vardır. Şimdi Mısır'da bizim haşiyelerimizle birlikte basılıyor. Bir ara Sahih-i Müslim'e başladık. Ama şimdi Müslim ile Buhârî'nin cem'i olan el-Vâfî adlı kitabı okutuyoruz. Burada her talebe mutlaka sahihayn (Buhari ve Müslim) kitaplarını görmüş olacak. En azından sahiheynden haberdar olacaktır. Bunu da takrir ettik. Şimdilik hadisten bu kadar.

M. Şimşek: Tabii bunlar aşamalı olarak okunuyor değil mi Hocam? Talebe Erbain'den başlıyor İhkâm'a geliyor İhkam'la birlikte Vâfî'yi okuyor.

M. Salih Ekinci: Erbaîn daha küçük iken okutuluyor, ezberletiliyor. İhkâm ise yüksek seviyede. Beş altı seneden sonra İhkam'a geçiliyor. Medrese'nin metodunda oturttuğumuz bir kitaptır. Tekrar ifade edeyim ki medrese talebesinin Sahihayn'ı yani Buhari ve Müslim'i görmesi lazım.

[Linki sadece üyelerimiz Görebilir. Üye olmak için tıklayınız...]

------------------------------------------
Bu kısım şu anda tam hatırlayamadığımız farklı sitelerden -kendilerine teşekkür ederiz- derlenmiştir..

Usûlden Cem‘u'l-Cevâmi‘ üzerine yazılmış Mahallî şerhinden bir parça okuduk. Şerhu'l-Akâid’i, Hayâlî hâşiyesiyle birlikte okuduk… Nahivde en son Molla Câmî okunurdu

Şerhu Katri'n-Nedâ, Şerhu Şuzûri'z-Zeheb, Halli'l-Ma‘âkid'in metni Kavâ‘idü'l-İ‘râb, Suyûtî şerhi, Elfiye şerhi okutulmasını doğru buluyorum

Usûl-i Hadis kitabının okunmasını uygun buluyorum. Bu da her ilim gibi üç merhale üzerine okunmalı. Birinci olarak şerhiyle beraber (Şeyh Abdullah Siracüddin‘in şerhi gibi) Beykuniyye metni.
İkinci olarak İmam Nevevî’nin Takrîbi veya Ahmed Muhammed Şâkir'in İbn Kesîr'in İhtisâru Ulûmi'l-Hadîs'i üzerine yazdığı el-Bâ‘isü'l-Hasîsi.
Üçüncü merhale de ise Nüzhetü'n-Nazar. Nüzhe çok önemli bir kitaptır. İbn Hacer bu kitabı ciddi ve üzerinde durarak yazmıştır. Zaten Nüzhe çıktıktan sonra âlimler ona teveccüh etmiştir. Nüzhe üzerine otuzun üzerinde çalışma yapılmıştır. Bunların çoğu basılmamıştır. Benim Nüzhetü'n-Nazar üzerine kapsamlı ve derin bir çalışmam vardır…

Umdetü'l-Ahkâm'ın Şerhi olan İhkâmu'l-Ahkâm'ın okunmasını uygun buluyorum. Bu kitap, İbn Dakîk el-Îd'e aittir. Acayip bir kitaptır. İnsanı çok yönlü eğitiyor. Hem fıkhî kâideler, hem usûlî kaideler, hem hadîsî kâideler üzerine kurulmuştur ve müellif ictihad seviyesinde ele alır meseleleri. Hatta birçok müctehidden daha üstün bir performans sergiler müellif o kitabında. Müthiş bir kitaptır. Ancak birçok yerinde kapalı ifadeler bulunmaktadır. Bu kapalı ifadeleri izah eden bir çalışmam vardır. Bu kitabın okutulmasını doğru buluyorum. Tabi o kitabı okumadan önce talebe Mustalahu’l-Hadis'i ve Usûl-i Fıkh'ı bilmelidir. Çünkü orada bir hayli Usûl-i Hadis ve Usûl-i Fıkıh kuralları vardır.

Usûl-i Fıkıhta İmamü’l-Haremeyn'in Varakat’ı üzerine kısa bir şerh olan Hattâb'ın Şerhi gibi bir kitabın okunmasını gerekli görüyoruz.

Mütûnü'l-hadis olarak Riyâzü's-Sâlihîn'i okuyorlardır.İhkâmu'l-Ahkâm'ı da mı eklemek bunlarla birlikte siyret kitaplarından da bir miktar okunmalı.

Ahkâm hadislerini içeren yani teknik boyutu olan bir kitap İhkâmü'l-Ahkâm yetişkin talebeyi eğitiyor. Nasıl düşüneceksiniz? Hatta nasıl ictihad edeceksiniz? Bunları veriyor talebeye… İctihad usûlünü gösteriyor. Enver Şah Keşmîrî, İbnü Dakiki'l-Îd için der ki: "Onun gibisi ne mütekaddimîn ne de müteahhirîn arasında görülmüştür!"

Mantıktan İsâ Ğûcî metnini ve bir de İsâ Ğûcî'nin Gelenbevî şerhi gibi bir şerhin okunmasını uygun ve yeterli buluyorum. Gelenbevi üzerine bir haşiye çalışmam vardır.

Gelenbevî'nin münâzara risâlesi de önemli bir metindir. Münâzara ile ilgili bir de Habiyye var ve onun üzerine bizim bir şerh çalışmamız var. Habiyye, Molla Halîl İs‘irdî (Siirtli)'nin güzel bir manzum eseridir.

Süllem Okunması uygundur…
Evet… Daha sonra Muhtasaru'l-Meânî'nin sırası geliyor. Muhtasaru'l-Meânî üzerine de bir hâşiye çalışması yapmayı Mevlâ Teâlâ lutfetti ama bu çalışma henüz basılmadı.
Ancak bunun öncesinde muasır âlimler tarafından kaleme alınmış el-Belağatü'l-Vâdıha kitabı gibi eğitici bir kitabın okunması daha faydalı olacaktır.
Kelam'a el-Müsayere şerhi olan el-Müsâmere'nin okunmasını uygun buluyorum. O hacimde olup da Kelâm ilmini bu denli güzel ifade edebilecek başka bir kitap görmedim. Çünkü Müsayere’nin yazarı İbnu'l-Hümâm çok büyük bir âlimdir. Kitabın Şarihi olan Talebesi İbn Ebî Şerîf de büyük âlimdir. Ve bunlar Kelam ilmini çok güzel anlatmışlardır. el-Müsâmera Şerhu'l-Müsâyera… Küçük ebatlı kelam kitapları arasında bundan daha iyisini bilmiyorum. el-Müsâmera üzerine de bir hâşiye çalışmamız var. Halâ bazı eksiklikleri var. Bitirdiğimizde basacağız inşaallah.


Şâfiî fıkhında başlangıçta Gâyetü'l-İhtisâr, Mukaddimetü'l-Hadramiyye, Nevevî'nin Minhâc.
Hanefî fıkhından ise el-Muhtar, el-Kudûrî ve Mülteka okunur.
Şayet talebenin seviyesi müsaitse ve vakti de varsa Hidâye okumasında büyük fayda vardır. Bununla beraber ahkâm hadislerini ezberlerse çok güzel olur.

Hanefî olan Hanefî fıkhını okusun; Şâfiî olan ise Şâfiî fıkhını okusun. Bu kitapları güzel okuduktan sonra talebe başka mezhebin fıkıh kitabını ve mukâran fıkhı kendi kendine okuyabilir. Ayrıca zikri geçen
İhkâmu'l-Ahkâm, üst seviyede bir mukâran fıkıh kitabıdır… Bütün mezhepleri alır, tahlil eder, her mezhebin delilini zikreder…

Usul-i Fıkıhta zikri geçen Varakat şerhi gibi kısa bir kitapla girizgâh yapıldıktan sonra Tilmisânî'nin Miftâhu'l-Usûl'ü okunmalıdır. Nefis bir kitaptır. Onu okumalı. Bir tatbikat kitabıdır. Usûl-i Fıkhın tatbîkâtıdır. tahrîcu'l-furû‘ alâ'l-usûl tarzı kitaplardandır. Ama içlerindeki en önemli ve en ilmî kitaptır. Daha sonra isteyenlere Cem‘u'l-Cevâmi‘in Mahallî şerhini uygun görüyorum.

İbn Rüşd'ün Usûl-i Fıkıh ilmine dair yazılmış ez-Zarûrî güzel bir kitaptır ama içinde tatbikat yoktur. Tatbikat olmayınca da bilgi, talebenin zihninde oturmuyor. Teoriyi zihinde yerleştirmek için pratik lazımdır.
Zarûrî, İbn Rüşd'ün İmam Gazzali’ye ait el-Mustasfâ'dan özetlediği güzel bir kitaptır.

Tefsirden Celâleyn, Nesefî, veya İbn Kesir'den bir parça okunmalı. Talebenin seviyesi müsaitse Beydâvî tefsirinden de okumalı.

Siyretle ilgili İbtidâ seviyesindeki talebelere Kısasu'n-Nebiyyîn li'l-Etfâl'i uygun buluyorum. Daha sonra yine Ebu'l-Hasan Ali en-Nedevî'nin Sîretu Hâtemi'n-Nebiyyîn kitabını tavsiye ederim.

Zerrûk'un Kavâidu't-Tasavvuf'u ve İbn Atâullah el-İskenderi’nin Hikem'i gibi) kitapların okutulmasında büyük fayda vardır.

İstiâre ilminde Feride üzerine yazılmış ‘İsâm’ın şerhine yer verilir. Ayrıca ‘İsâm şerhi üzerine bir hâşiye çalışmamız basılmıştır. Malumunuz Muhtasaru'l-Ma‘ânî'de de işlenir istiâre konusu. Vad‘ ilminden bir risale okunması kâfidir.

İlim öğrenmenin üç temel unsuru vardır:
1- Talebe
2- Hoca
3- Metod
Talebe ve hoca ile alakalı temel şartlar yukarda nakl ettiğimiz İmam-ı Şafiî'nin şiirinde özet bir şekilde toplanmıştır. Burada üzerinde duracağımız husus metottur.
Kur’ân-ı Kerim’den sonra, Arapça yazılmış temel bilgileri ihtiva eden özet metinler okutulmalıdır. Örneğin akaidden Emâlî,
fıkıhtan Nûru'l-Îzâh,
hadisten Nevevî’nin Kırk Hadis'i,
siyerden Nedevî'nin çoçuklar için yazdığı Siret gibi kitaplar okutulup bir kısmı ezberletilmelidir.
Böylece talebe İslamî bilgileri öğrenmenin yanında yaygın olarak kullanılan Arapça ifade ve cümle yapılarına da aşinalık kazanmış olur. Bunun yanında talebe okuduğu her metni yazmak suretiyle Arapça yazısını geliştirmiş olur hem de bilgilerini pekiştirmiş olur. Böylece talebe hazırlık safhasını tamamlamış olup İslamî ilimlere başlama dönemine girer. Bundan sonra dikkat edilecek husus, merhale ve seviyedir. Evvela okutulacak ilimlerin bir sıraya konulması lazımdır. Dolaysıyla kolay ilim dalından başlanıp zor olana doğru gidilmeli ve bir ilim kavranmadan ikinci bir ilme başlanmamalıdır.
Bunun yanında dikkat edilecek bir husus da şudur: Başlanan her ilimden alt-orta-yüksek seviye olmak üzere o dalda yazılmış en az üç kitap okutulmalı. Bu kitaplar sahasında otorite âlimlerin yazdığı eserlerden seçilmelidir. Bu aşamada talebenin kapasitesi dikkate alınarak bir merhale sindirilmeden ikinci bir merhaleye kesinlikle geçilmemelidir. Ve Arapça yazıyı yazabilecek bir seviyeye geldikten sonra okuduğu kitaplardan öğrendiklerini günlük olarak özet bir şekilde yazıya dökmeli ve bu sistem takip edilerek İslamî ilimler okutulmalıdır.
Burada üzerinde önemle durulması gereken bir diğer husus da şudur ki; İslamî ilimler birbirini tamamlayıcı bir özelliğe sahip olduğundan, gerek alet ilimleri, gerekse şer’i ilimler olsun hiç birisi ihmal edilmemeli, hatta her ilimde ezberlenmek için yazılan özet metinlerden birer metin ezberlenmeli. Böylece talebe her ilimden temel bir bilgiye sahip olur.
Bu merhaleden sonra talebenin önünde iki seçenek vardır.
1) Kabiliyeti yetiyorsa hepsinde ihtisas sahibi olup ansiklopedik bir İslam âlimi olmak. Nitekim geçmiş İslam âlimlerinin çoğu böyleydi. Örneğin Gazzâlî, Nevevî, İbni Teymiye, Suyûtî gibi âlimler birçok farklı ilimlerde kitap yazmışlardır.
2) Meylettiği ilimde ihtisas yapması.
Bütün bu merhalelerde ilim talebesi ders almak için ihlâslı takva sahibi sahasında mütehassıs ve otorite âlimleri araştırıp bulmaya çalışmalıdır. İlimle birlikte ilmin adabını, terbiyesini, vakarını hocadan almayı da asla ihmal etmemelidir. Bununla beraber talebe bütün vaktini ilme vermeli, başka hiçbir işle meşgul olmamalıdır. Çünkü ilim ortak kabul etmez. Nitekim İmam Gazzali şöyle demiştir: "Sen ilme küllü vermezsen ilim sana cüzünü bile vermez…"
Bir talebenin gerçek İslam âlimi olabilmesi ve bereketli ilim sahibi olması için iki noktayı ihmal etmemesi lazımdır.
1) Niyetini halis tutmalı, ilmi sadece Allah’ın rızası için kendisine ve Müslümanlara faydalı olmak için okumalıdır. Dünyevi bir makam ve menfaat için okumamalıdır. Yoksa bu konuda Rasûlullâh (sallallâhu aleyhi ve sellem)'den rivayet edilen, “Kim Allah rızası için okunan bir ilmi başka bir maksatla öğrenirse o cehennemde yerini hazırlamış olur” şeklindeki hadisin tehdid ettiği zümreye dâhil olur maazallah…
2) Takvaya dikkat etmeli ve haramdan şiddetle kaçınmalı. Böylece Allah O’nun ilmini bereketlendirir ve artırır. Nitekim Cenabı Allah buyuruyor ki: “Allah’tan korkun, böylece Allah da bilmediklerinizi sizlere öğretsin.”
Peygamber Efendimiz de bir hadislerinde buyururlar ki: “Kim bildikleriyle amel ederse Allah bilmediklerini ona öğretir.”(hadisi Ebu Nu‘aym, el-Hilye adlı eserinde rivayet etmiştir.)
İmam Şafii diyor ki; “Ben hocam Veki’e hafızamın zayıf olduğu konusunda şikâyette bulundum. Hocam da bana günahları terk etmemi tavsiye etti. Ve dedi ki : ‘İlim bir nurdur. Allah’ın nuru ise günahkârlara verilmez.’ ”
Arapçanın gerekli olup olmadığına dair görüş belirtmeye gerek yoktur. Temel kaynaklar Arapça olduğu için aklı başında herkes sağlam bir İslamî bilgi elde edebilmek için Arapçanın birinci şart olduğuna inanır.

Risâlelerin Arapça olanlarını gençken defalarca okumuştum. Yani Said Nursî'nin Arapça yazdığı eserlerini okumuştum. Meselâ İşâratu'l-İ'câz'ı tamamen okumuştum, hatta fihristini yapmıştım. Fihristsizdi o eser. Ben ona fihrist yapmıştım. Muhâkemât, Mesnevî bunları defalarca okumuştum. Asılları Türkçe olanların da Arapça tercümelerini okudum. Çok mübarek kitaplar… Çok faydalı kitaplar… Hatta ben bazı yerlerde yazdım. Kendisi akîdede müceddid olduğunu kabul eder. Hatta yeni bir Kelâm meydana getirdiğini, asra uygun bir Kelâm tesis ettiğini ifade eder.

Son kitabı "Menhecü'l-Eşâ‘ira fi'l-Akîdeti beyne'l-Hakâiki ve'l-Evhâm

Abdulfettah Ebu Gudde, yirminci asrın en büyük muhaddislerinden ve dava adamlarından biri idi. Geride bıraktığı eserler onun büyüklüğünü anlamaya yeter. Ahmet

Alusi büyük bir müfessirdir, büyük bir âlimdir. Ehl-i tasavvuftur. Halid-i Bağdadi’nin talebe ve müridlerindendir. Büyük bir insandı.

Mevlana Halid-i Bağdadi O da çok büyük bir âlim ve muhakkik idi. Ne yazık ki, ilminin üstünlükleri fazla tanınmıyor. Bazı kitapları vardır ki, insan incelediği zaman ne kadar acayip bir tahkik ürünü olduğunu anlıyor. Az bir sayfada büyük manalar, çok ince meseleler halledilmiş. Ama maalesef kitapları fazla yayılmamış, basılmamıştır. Ondan dolayı ne kadar büyük bir âlim olduğu bilinmiyor. Sadece, ehl-i tasavvuf olduğu, ehl-i irşad olduğu biliniyor. Öbür tarafı, maalesef şimdiye kadar kapalı kalmıştır. Ona, İbn-i Abidin gibi, Alusi gibi, Şeyh Yahya-yı Muzûri gibi zamanın en büyük âlimlerinin onun müridi olması yeter.

Mevlana Vahideddin Han El İslam Yetehadda(İslam Meydan Okuyor) ve diğer bir eseri… İkisi de çok güzeldir.

Muhammed Ebu Zehra;Tarihu'l Mezahib’ül İslamiye, İmamEbu Hanife’yi, İmam Şafii’yi, İmam Malik’i, İmam Zeyd’i, İbnTeymiye’yi yazmıştır. Bunlar çok güzel kitaplardır.

Yusuf Kandehlevi'nin "Hayat'üs-Sahabe"O mevzuda yazılan en önemli kitaplardan birisidir. Çok mübarek, çok faydalı bir kitaptır. Onun yazdığı çok ilmi bazı kitaplar da vardır. Hayat'üs Sahabe'de zaif rivayetler de, sahih rivayetler de vardır. Zaten yazar da sadece sahih rivayetleri getireceğim diye iltizam etmemiştir. Kitabına aldığı meseleler, itikad ve amelle ilgili meseleler değil, tarihidir ve sahabelerin yaptıkları kahramanlıklar, cömertlikler, fedakârlıklar ile ilgilidir. Böyle meselelerde zayıf rivayetler de getirilir, zararı yoktur. Müellif büyük bir mücahid idi. büyük bir âlim idi. Büyük bir davetçi idi. Kitap da hakikaten güzel hazırlanmıştır.

Mustafa Sabri Efendi "Mevkıf'ul Beşer Tahte Sultan'il Kader"kitabı çok güzel, çok ilmi bir şekilde yazılmıştır. Ve Mustafa Sabri Efendi, bu kitapta, kader konusunda İmam Eşari'nin görüşünü savunmuştur. Diğer görüşleri de ilmi bir şekilde red etmiştir. Mutezile olsun, Maturidi olsun, başka âlimlerin görüşleri olsun ilmi bir şekilde red etmiştir.

Mustafa Sıbai müsteşriklere(Oryantalistler) karşı yazdığı ve sünnetin İslam'daki yerini anlatan "Es Sünnetü Mekanetuha fi't- teşrihil İslami" konusunda ilk ve en önemli kitaplardandır. Hatta ona "Kâsıru Sanem'il İstişrak"(Müsteşriklerin sanemlerini, putlarını kıran insan) unvanını vermişler. Ondan önce müsteşriklerin fikirlerini çürüten, putlarını kıran bir başkası fazla görülmüyor.

Said Havva Ruh Terbiyesi adlı eseri -Güzel bir kitaptır. El Esas fit Tefsir:Güzel bir tefsirdir. Ama yeni bir şey getirmemiştir. Derlemedir. Mevzularını genelde üç tefsirden almıştır; Seyyid Kutub, Nesefi ve İbn-i Kesir'den..Zaten o tefsiri hapishanede yazmıştır. Belki de o kadar imkânı vardı. Ama yine de güzel bir kitaptır.

Said Ramazan el-ButiFıkhu's-Siyre Tavsiye ediyoruz, güzel bir kitaptır.

Şah Veliyullah Dehlevi İslam tarihinde en büyük mücedditlerden birisidir. Bildiğim ve araştırdığım kadarıyla onun kadar geniş ve derin tecdit yapan birine rastlayamamışımdır. İmam Dehlevi'nin kitapları arasında Huccetullahi'l-Baliga birinci derecede geliyor. İkincisi de İzalet'ül-Hafaadlı bu kıymetli eserdir. Ondan sonra da oğulları ve talebeleri Şia düşüncesine karşı mücadeleye devam etmişlerdir. Oğlu Şeyh Abdülaziz,Tuhfet'ül İsna Aşeriye'yi yazmıştır. Talebesi Muhammed Senaullah Paniputi Şimşir-i Birehne(Keskin Kılıç) adıyla önemli bir kitap yazmıştır. Elhasıl, ondan sonra da bir mücadele devam etmiştir.

Şibli Numani Eserleri, hep ilmi seviyeleri yüksek eserlerdir. Onun Siret'ün-Nebi aslı eserini her büyük âlim takdir edip, övmüştür.

Vehbe Zuhayli asrın büyük âlimlerinden birisidir. Gayretli, çalışkan, ömrünü ilim yolunda harcayan bir insandır. Ona yeter ki, "El Fıkh'ul İslami" adlı eseri yazmıştır. Bütün İslam âlemi bu kitabı kabul etmiştir. Bazı insanlar, bazı taraflarını kabul etmemiştir. Veya bazı yanlış görüşleri olabilir. Ama genel olarak çok faydalı ve çok büyük bir kitaptır ki Cenab-ı Hak bu kitaba bereket koymuştur. Herkes ondan istifade ediyor, bu yeter ona..

Muhammed Zahid Kevseri "asrın muhaddis ve mütekellimi" denebilecek büyüklüktedir. Onun gibi zamanında derin derin hadisi ve kelamı bilen hemen hemen var olduğunu bilmiyoruz. Yoktur demiyoruz.
------------------------------------------

M. Şimşek: Özel olarak bir hadis araştırmacısına özellikle genç olanlara neler tavsiye etmek istersiniz. Eser, düşünce ve yöntem olarak neler söylemek istersiniz.

M. Salih Ekinci: Başta mustalahı bilmesi elzemdir. İlim öğrenmenin merhale olarak metotları vardır. Bir ilmi öğrenmemiz için o ilmi üç merhale üzerine kurmamız lazım. İmam Gazzâlî bunun ismini şöyle koymuştur: İktisâr, iktisâd, istiksâ. Başta en küçük kitapla başlamak lazım. Mümkünse ezberlemek, ezberlemesek de tamamen meseleleri kalpte oturtmak yani özümsemek gerekir. Çünkü en küçük kitap ilmin anahtarıdır, ana hatları oturtuyor, böylece zemin hazır oluyor. İkinci merhaledeki kitaba geçtiğimiz zaman oradaki teferruatlar bir zemin bulduğundan dolayı o zemin üzerine oturuyor. Ondan sonra tafsilatlı kitaplara geçtiğimiz zaman onların zemini de hazır olmuş oluyor. İlmi öğrenmenin metodu budur. Bu olmadan, insan teferruatlı kitapları senelerce okusa da, bir temel sahibi olamıyor. Malumat sahibi oluyor, ilmin özünü alamıyor, künhüne vakıf olamıyor, yalnızca, o ilimde genel kültür sahibi oluyor. Bu merhalelere çok dikkat etmesi lazımdır. İlk önce, küçük kitaba diğerlerinden daha çok önem vermelidir. Çünkü bununla ilmin şeması oturuyor.

Hakeza hadis metinleri de böyledir. Biz burada Erbaîn'den başlıyoruz. Sonra da "kısâru'l-hadis"kitabı var. Bunda 300 kısa sahih hadisler vardır. Sonra Riyâzu's-sâlihîn okutuyoruz. Sonra da Bulûğu'l-merâm gibi veya Umdetü'l-ahkâm gibi kitaplara geçiyoruz. Ondan sonra Mişkâtü'l-Mesâbîh gibi cem kitapları okutuyoruz. Bundan sonra asıl kitaplar dediğimiz Kütüb-i Sitte'ye geçiyoruz. Çalışmalara bu şekilde devam edilirse, tedrici bir metot olur, çok faydalı olur ve sağlıklı olur.
[Linki sadece üyelerimiz Görebilir. Üye olmak için tıklayınız...]
------------------------------------------


Konu hakancayir tarafından (23.10.15 Saat 04:29 PM ) değiştirilmiştir..
hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 23.05.11, 12:17 AM   #43
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 5.797
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajına 1736 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1.118 Mesajına 1.736 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 15 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

Hasan Kâmil Yılmaz Hocamız'dan Kitap Tavsiyeleri

-Gazali’nin İhya’sını okuyun. Gazali’nin İhya’sında bu tür şeyler çok bulmazsınız. Yani orada da hikâyeler, kıssalar vardır, ama daha çok ibretlidir, daha çok ders çıkacak türden şeylerdir. Kur’an ve Sünnet ile mutlaka bir irtibat kurarak ve insanın sahip olduğu güzelliklerin artırılması, hastalıkların tedavi edilmesi yönündedir. Zaten ibadat, muamelat, münciyat ve muhlikat diye dört ciltten oluşan bir eserdir. Her ilim erbabının ilim öğrenmesi için bir kere kalb tezkiyesinden bahsediyor. “Kalb tezkiyesi olmadan ilim olmaz” diyor. Önce kalbinden ben iddiasını, ben ilmi kendim için öğreniyorum iddiasını, ego iddiasının çıkaracaksın, ilme öyle başlayacaksın diye, bunu ön görüyor.

Dolayısıyla ilmi hayatın içerisinde bulunan kimselerin, tasavvuftan neşvedar olmalarını arzu etmeleri takdirinde İhya ile başlamalarını tavsiye ediyorum. İhya ve Gazali’nin diğer eserlerini, El-Munkızu Min ed-Dalâl’i okuyabilirler, Minhacül Abidin’i okuyabilirler.

Ondan sonra Kuşeyri Risalesi, el-Lüma olabilir. Bunlarda da çok abartılı şeyler yoktur, bunlar okunabilir. Ondan sonra Mevlana’nın Mesnevisi biraz daha bu konuya ilgi duyan, daha gönlü yatkın olanlar için tavsiye edilebilir. Ama sadece ilahiyatçı, sadece ilmi muhitlerde olan insanlara bir artı özelliği, iştiyakı yoksa Mesnevi’de hemen çok fazla bir şey söylemeyebilir.

Onun için Gazali’yi birinci derecede öneririm. Diğer tasavvuf klasiklerinden Avarif-ül Maarif’i tavsiye edebilirim. O da Kur’an ve Sünnet’e uygundur. Zaten İhyanın özeti gibidir, ondan sonra yazılmıştır, onu tavsiye edebilirim.

El Lüma en eski tasavvuf klasiğidir. Onda da, önce ilm-i hadis, sonra ilmi fıkhı ve tasavvufun doğuşunu, Peygamber zamanındaki o zühdi anlayışı ve manevi algılayışı, ashabın tasavvuf ve manevi hayat ile ilgili nüve teşkil edebilecek davranışlarını, onların ibadet anlayışındaki nezih tavırlarını, namazdaki huşuularını, kıraat esnasında Kur’an’ı Kerim’i Allah’tan dinliyor ve Allah’a okuyormuş gibi o şekildeki tavsiyelerini anlatan ve baktığımızda hakikaten hem duygu tarafı olan, hem de belli bir zemine oturan bilgiler olduğunu görüyorsunuz.

Ama bir Tezkiretü’l Evliya, çok sonra okunacak eserler. Onlarda çok abartılı ifadeler var Nefahat’ül Üns de böyle.. Bunlar daha çok erbabına, yani o konulardan haz almaya başlamış kimselere tavsiye edilebilir.

-Günümüzde yazılan tasavvuf eserlerinden hangilerini önerebilirsiniz? Mesela Osman Nuri Efendi’nin bir kitabı var.

-Var, onun “İmandan İhsana Tasavvuf” diye bir kitabı var, tavsiye edilebilir.. Bizim kitaplarımız var; “Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar” Tasavvuf tarihini anlatan Selçuk Ayaydın Hocamızın, Mustafa Kara Hocamızın, Osman Türel kardeşimizin var, Yaşar Nuri Öztürk’ün Kur’an, Sünnet’e Göre Tasavvuf adlı kitabı var, onun eski Yaşar döneminde yazdığı eserlerden olmak üzere o da güzeldir, belli hassasiyetler vardır. Bir de Abdülbari en-Nedvi’nin neşrettiği “Tasavvuf ve Hayat” diye bir eser.

Onların fikirleri hakikaten güzeldir, Şer’i çizgiler, kaygılar, bilgiler, mesajlar içermektedir. Ben mesela Tasavvuf ve Hayat kitabını okuduğumda çok haz almıştım, talebeydim okuduğumda. Tasavvufu sevdiren kitaplardan birisi diye düşünüyorum ve özellikle tasavvufla ilgilenen bizim fakültedeki öğrencilere tavsiye ediyorum. Fazla abartılı ifadelerden korkan, Vahdet-i Vücut, Vahdet-i Mevcut gibi şeylerden kafası karışacak olan insanlara o kitabı tavsiye ediyorum. Onda daha çok ibadetlerde tezkiye nedir, zikir nedir, ihsan kıvamı ne demektir, ona nasıl ulaşırsınız, onlardan bahseder. Tasavvufu yerli yerine oturtan bir eser diye düşünüyorum.

cevaplar.org'a teşekkür ederiz.

---

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’a “Tasavvuf okumaları yapmak isteyen biri ilk olarak neleri okumalı?” diye sorduk...

Hasan Kamil Yılmaz ilk başta tasavvuf tarihi ile ilgili kitaplardan en az bir tanesinin okunması gerektiğini savunuyor. Ardından kendisinin hazırlamış olduğu Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar adlı kitabı tavsiye ediyor.
Yılmaz’ın bu kitabı Ensar Neşriyat tarafından yayımlandı.
Kitap beş bölümden oluşuyor. Tasavvuf hakkında kavramlar, müesseseler, tasavvuf tarihi ve meselelerini bu kitaptan okumak mümkün.
Kendi kitabının dışında Prof. Dr. Mustafa Kara’nın da böyle bir çalışması olduğunu hatırlatıyor Yılmaz. O kitabın da okunması gerektiğini belirtiyor.

Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi adlı bu eserde tarikatların tarihsel gelişimleri incelenmiş, tasavvufla ilgili terimler, tasavvufun Kur'ân’daki ve hadislerdeki yeri belirtilmiştir. Bu kitap da beş bölümden oluşuyor.

İlk defa tasavvuf hakkında okumalar yapmak isteyecekler için Mustafa Kara’nın bu eseri de Hasan Kamil Yılmaz tarafından tavsiye ediliyor.
Dergâh Yayınları’nda ve Sır Yayınları'nda Mustafa Kara’nın tasavvuf hakkında bu kitap haricinde birçok eseri bulunuyor.

Hasan Kamil Yılmaz son olarak tasavvuf klasiklerini sayıyor. Bunların çoğunun tercüme edildiğini söylüyor. İsim vermekten ziyade bütün klasikleri işaret ediyor.

Mustafa Ergü'nün röportajı'ndan


Konu hakancayir tarafından (29.08.15 Saat 12:46 PM ) değiştirilmiştir..
hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04.06.11, 11:52 PM   #44
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 5.797
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajına 1736 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1.118 Mesajına 1.736 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 15 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

....


Konu hakancayir tarafından (03.08.16 Saat 05:02 PM ) değiştirilmiştir..
hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 15.01.12, 05:00 PM   #45
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 5.797
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajına 1736 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1.118 Mesajına 1.736 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 15 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

...


Konu hakancayir tarafından (03.08.16 Saat 05:02 PM ) değiştirilmiştir..
hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 26.07.15, 08:02 PM   #46
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 5.797
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajına 1736 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1.118 Mesajına 1.736 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 15 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

İbn-i Hacer el-Heytemî el Mekkî Hazretlerinden Kitap Tavsiyeleri

a) İmam Kuşeyrî- Risale
b) Ebû Talib el-Mekkî-Kûtu’l-Kulûb
c) İmam Gazalî-İhya’sı
d) Sühreverdî- Avârifü’l-Maârifİbn-i Hacer el-Heytemî el-Mekkî’den rivayet edilen sözle meseleyi aktarırsak eserlerin değeri de daha iyi anlaşılacaktır.

İbn-i Hacer el-Heytemî el-Mekkî’nin şöyle dediği rivâyet edilir: Mürşidi olmayan bir kimse şu dört kitapla amel edecek olsa, bu o kimseye kafî gelir. Onlar da;İmam Kuşeyrî’nin Risale’si, Ebû Talib el-Mekkî’nin Kûtu’l-Kulûb’u, İmam Gazalî’nin İhya’sı, Sühreverdî’nin Avârifü’l-Maârifi’dir.

Kaynak:[Linki sadece üyelerimiz Görebilir. Üye olmak için tıklayınız...]

Not: Hazretin diğer tavsiyelerini bilen arkadaşlar kaynaklarıyla bildirirse inşallah ekleriz.


Konu hakancayir tarafından (29.08.15 Saat 12:02 PM ) değiştirilmiştir..
hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 21.08.15, 07:16 PM   #47
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 5.797
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajına 1736 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1.118 Mesajına 1.736 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 15 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

İmam Ebu'l Hasan eş-Şâzilî Hazretleri'nden Kitap Tavsiyeleri

İmam Şâzilî (ks), Hakîm et-Tirmizî’nin Hatmü’l-Evliyâ, Nifferî’nin el-Mevâķıf ve el-Muhâtabât, Ebû Tâlib el-Mekkî’nin Ķutu’l-Kulûb, İmam Gazzâlî’nin İĥyâ-u Ulûmi’d-dîn, Kuşeyrî’nin er-Risâle, Kadî İyâz’ın eş-Şifâ, İbn Atıyye el-Endelüsî’nin el-Muharrerü’l-Vecîz’i gibi kitaplara özel ilgi gösterdi, bunları derslerinde şerhetmiştir.

Kaynak: Ahmet Murat Özel, İslam Ansiklopedisi, c.38, s.386 [Linki sadece üyelerimiz Görebilir. Üye olmak için tıklayınız...]


Konu hakancayir tarafından (29.08.15 Saat 12:02 PM ) değiştirilmiştir..
hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 29.08.15, 11:53 AM   #48
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 5.797
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajına 1736 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1.118 Mesajına 1.736 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 15 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

Mustafa Sabri Efendi'den Kitap Tavsiyeleri

"Ali Ulvi Kurucu'nun Dilinden Mustafa Sabri Efendi", Müferrih b. Süleyman el-Kavsi (Türkçesi: Tevfik İşçan) röportajından...

Şeyh’in Türkiye’den hicret edene kadar ilmî hayatı ve yetişmesi nasıldı?

• Hocamızın çok diri bir ilmî hayatı vardı. Sultan Abdülhamid Hân’ın huzurunda icra edilen "Huzur dersleri"ne iştirâk ederdi. İslâmî İlimler Cemiyeti’ne katıldı ve Dârul-Hikmeti'l-İslâmiyye'ye aza olarak tâyin edildi. Bütün bu faaliyetleri Fâtih Câmii medresesinde verdiği derslere ilaveten sürdürüyordu ki, o vakit Fâtih medreselerinde kadim Ezher geleneğinde olduğu üzere bir program uygulanıyordu. Sabri Efendi Fâtih Külliyesi’nde Tefsir, Hadis, Fıkıh, Siyer gibi İslâmî ilimleri okutuyordu. Bunun yanında Arap Dili ve Edebiyatı dersleri de veriyordu; bu derslerde talebelerine Allame Sadeddin Taftazâni'nin Mutavvel'ini okutuyordu.

Fâtih Medresesi’nde kendisinden ders okuyan talebelerinden tanıdığınız kimse var mı?

• İmam Buhari'nin Sahih'ini şerhetmiş olan çok değerli bir âlimi tanıyorum: İsmail Kâmil Miras. 1955 senesinde kendisini ziyarete gitmiştim, o zaman kendisi yaşlı bir insandı. Kendisine dedim ki: “Efendim, Şeyhu’l-İslâm Mustafa Sabri Efendi'yi tanır mısınız?” Dedi ki: “Çok iyi tanıyorum, kendileri benim hocamdır, üstadımdır.” “Bu nasıl oldu?” diye sordum, şöyle anlattı: “Memleketim Afyonkarahisar'da okulu bitirdiğimde eğitimimi sürdürmek için İstanbul'a gittim. Orada bir müddet kaldım, bu esnada Fâtih, Bayezid ve Ayasofya Câmileri’ndeki ders halkalarını dolaşıyordum. Bu dolaşmadan maksadım kendisine talebe olacağım en uygun hocayı bulabilmekti. Gelişimin yedinci günüydü Fâtih Câmii’nde bir belâgat dersine oturdum, dersi yaklaşık yirmi beş yaşlarında çok muhterem bir hoca efendi veriyordu. Kendisini bir müddet dinledim, baktım ki, Sadeddin Taftazâni'nin belâgatla ilgili Mutavvel isimli kitabını okuyordu. Kitabın beyitlerini şerh ediyordu, öyle mükemmel açıklıyordu ki beni büyüledi, adeta aklımı başımdan aldı. Etrafımdakilere bu zâtın kim olduğunu sordum, dediler ki ‘O Tokatlı Mustafa Sabri Efendi'dir’. On sene süreyle derslerine devam ettim, kendisinden ilim ve feyiz aldım. Bu on senenin sonunda da kendilerinden icâzet alma şerefine nâil oldum.”

Kendisinin çokça okumaya ihtimam gösterdiği kitaplar hangileriydi?

• Hocamızın sıkça okuduğu ve mütalaa ettiği kitaplar çoktu. Mesela Tefsir'de Taberi'nin Câmiu'l-Beyân'ı, Râzi'nin Mefatihu'l-Gayb'ı, Kurtubi'nin el-Câmi li Ahkâmi'l-Kur'ân'ı, Kadi Beyzâvi'nin Envâru't-Tenzîl'i, İbn Kesir'in Tefsiru'l-Kur'âni'l-‘Azim'i, Alusi'nin Rûhu'l-Meâni'sini okurdu.

Hadis’te Kütüb-i Sitte'yi şerhleriyle birlikte okurdu. Akâid ve Kelâm’da Mevâkıf'ı şerhleri ve hâşiyeleriyle birlikte ve Mekâsıd'ı, İmam Rabbâni'nin Mektubât'ını okurdu. Fıkıh'ta Serahsi'nin Mebsut'unu, Kasani'nin Bedaiu's-Sanai'sini, Kemal İbnü'l-Hümam'ın Hidaye şerhini okurdu. Belagat’ta okuduğu Ahmed Hasan ez-Zeyyat'ın Difa' Ani'l-Belâğa isimli kitabıydı.

Arap edebiyatına çok düşkündü. Mustafa Sadık er-Râfii'nin yazılarını ve şiirlerini çok okur ve derdi ki “İnsanı bir âlemden alıp başka âlemlere götüren Mustafa Sadık er-Râfii gibi bir edebiyatçı görmedim.” Özellikle onun Vahyü'l-Kalem isimli eserini çok edebi bulur ve okurdu. Yine kendisinin el-İşraku'l-İlâhi ve Felsefetü'l-İslâm isimli makâlâtını her İslâm münevverinin mutlaka okuması gerektiğini söylerdi. Râfii'yi her zaman övgüyle anar, onun imanını över ve derdi ki “Dünyanın gürültüsünü işitmiyor ama o, kalbinin ilhamını, gönlünün vahyini, imanının sesini dinliyor.”

Seyyit Kutub, hocamızın ömrünün son demlerinde İslâmî içerikli yazılar yazmaya başlamıştı. Onun yazdıklarını okur, hidayet üzere sabit-kadem olması ve muvaffâkiyeti için dua ederdi. Onun hakkında “Edebi ve üslubundaki yükseklik ona fayda sağlayacaktır. O iyi bir edip olmasa yazdıkları bu dereceye ulaşamazdı; bu çekiciliği ve ruhâniyeti de elde edemezdi.” derdi.

Tabi bütün bunların hepsinden önce hocamız çokça Kur'ân-ı Kerim okurdu.

[Linki sadece üyelerimiz Görebilir. Üye olmak için tıklayınız...]

hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 29.08.15, 11:54 AM   #49
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 5.797
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajına 1736 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1.118 Mesajına 1.736 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 15 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Hazretleri'nden Kitap Tavsiyeleri

Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan Hoca naklediyor:.. -sonradan kendisinin Diyanet İşleri Başkanlarından olduğunu öğrendiğim- zât bana dedi ki:"Ne yapacaksın evlat, İmam Birgivî'nin kitaplarını?". Ben de Birgivî'nin kitaplarını ne maksatla almak istediğimi anlatınca demişti ki:
-Elmalılı Hamdi Efendi benim hemşehrim ve medresede hocamdı; o derdi ki: "Bir kimse bu Birgivî'nin İzhar kitabını anlayarak okursa nahiv olarak ona yeter! Sarftan da Şerhu'l-Mufassal'ı okursa yeter! Başka kitaplara ihtiyaç duymaz!"...


Kaynak: Halil İbrahim Delen; Bâki Aydın, İslâmî İlimler Rehberi, Erkam Yayınları, s.24-25

Not: Bu liste elbette eksik bir liste. Maalesef kendi eserini okurken not tutmamıştım. Arkadaşlar kaynakları ile beraber katkıda bulunursa sevinirim.

hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 29.08.15, 11:59 AM   #50
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 5.797
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajına 1736 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1.118 Mesajına 1.736 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 15 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

...


Konu hakancayir tarafından (03.08.16 Saat 05:01 PM ) değiştirilmiştir..
hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kitap Fuari haberleri iraz Kitap tanıtımları 33 20.08.16 11:19 AM
cevaplar.org heyetinden kitap tavsiyeleri hakancayir Kitap tanıtımları 147 10.12.11 08:55 PM
Kitap Pusulası (İlköğretimden-Üniversite Sonrasına Seviyeye Göre Kitap Tavsiyeleri) hakancayir Kitap tanıtımları 11 13.09.09 12:54 PM
Kitap tavsiyeleri.... Mekselina Kitap tanıtımları 30 25.05.08 10:05 PM
Kitap tavsiyeleri Anonymous Risale-i Nurdan Bahisler 15 30.04.06 11:03 AM

 

 
Toptan Duvar Kağıdı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247