Geri git   ForumAnkebut İslami sohbet,Kuran,Tefsir,Fıkıh,Tasavvuf,Risale Paylaşım Merkezi... > EDEBİYAT VE KÜLTÜR-SANAT > Kültür-Sanat > Kitap tanıtımları
Kayıt ol YardımBağış Üye Listesi Ajanda Arama Bugünki Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et

Kitap tanıtımları Kitap tavsiyeleriniz...

Yeni Konu aç  Cevapla
Seçenekler
Okunmamış 15.05.11, 01:16 AM   #41
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 5.659
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
856 Mesajına 1292 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
856 Mesajına 1.292 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 12 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

Yusuf el-Karadâvî Hocamız'dan Kitap Tavsiyeleri

TEFSİR
-İbnî Kesir'in Tefsiri (birden fazla tefsir okumaya imkanı olmayanlar bunu okumalı diyor)
-İbn Cerir et-Taberi'nin Tefsiri (Karadâvî Hoca'nın ikinci tercih ettiği tefsir budur)

Bundan sonraki tefsirlerde içlerinde kusurlar bulunsa da istifade etmekten geri durulamayacağını beyan ediyor.
-İbn Atiyye el-Kurtubî'nin tefsiri
-Zemahşeri, Keşşaf (Mutezili olmasına rağmen, özellikle belagati hususunda yararlanılması söyleniyor)
-Tefsir'ul-Kâsımi
-Tefsiru'l-Menar
-Tefsiru İn Aşur
-Tefsiru İbn Badis
-Seyyid Kutub, Fi Zilali'l-Kur'ân
-Derveze, et-Tefsiru'l-Hadis
-İbrahim ve Şeltut'un ilk on cüze ait tefsirleri
-Razi'nin "Tefsiru'l-Kebir"inde çeşitli konularda gereğinden fazla açıklamalar olsa da; bazı konularda mükemmel bilgiler verdiğini söylüyor.

Kur'ân İlimleri
-İmam Zerkeşi, el-Burhan fi Ulumi'l-Kur'ân
-İmam Suyuti, el-İtkan fi Ulumi'l-Kur'ân
-Zerkani, Menahilü'l-İrfan fi Ulumi'l-Kur'ân
-Dr. Suphi Salih, Mebahis fi Ulumi'l-Kur'ân
-Şeyh Menna' el-Katta, Mebahis fi Ulumi'l-Kur'ân

Tefsir Usulü
-Dr. Zehebi, et-Tefsir ve'l-Müfessirun
-Dr. Mustafa Zeyd, en-Nasih ve'l-Mensuh
-İbn Teymiye'nin bir risalesi

Kur'ân'ın Beyan Cihetiyle Î'cazı

-Rafii, İ'cazü'l-Kur'ân
-Seyyid Kutup, et-Tefsirü'l-Fenni fi'l-Kur'ân
-Seyyid Kutup, Meşahidü'l-Kıyame
-Dr. Bedevi, Belagatü'l-Kur'ân
-Dr. Draz, en-Nebeü'l-Azim: Nazaratün Cedide fi'l-Kur'ân
-Muhammed Mübarek, Süverün Edebiyye mine'l-Kur'ân
-Bintu'ş-Şatıbi, et-Tefsirü'l-Beyanî fi'l-Kur'ân

Kur'ân'ın Konuları Cihetiyle Î'cazı
-Şeltut, Kur'ân ve Savaş
-Şeltut, Kur'ân ve Kadın
-Abbas Akkad, Kur'ân-ı Kerimde İnsan
-Abbas Akkad, Kur'ân-ı Kerimde Kadın
-Muhammed Şedid, Kur'ân'da Eğitim
-Dr. Muhammed Abdullah Draz, Kur'ân'da Ahlâkın Esasları (bu konuda eseri özellikle -tavsiye ediyor)
-Muhammed İzzet Derveze, Kur'ânî Esaslar

SÜNNET

Öne alınması gereken kitaplar:
-Kütüb-i Sitte
-Darimi, Müsned
İmam-ı Malik, Muvatta
İmam Ahmed, Müsned

Zaman darlığı olanlar için:
-Zebidi, Tecrid-i Sarih
-Münziri'nin Sahihi Müslim muhtasarı (Elbanı tahkiki)

Cami eserler:
-İbnü'l Esir, Camiu'l-Usul
-Heysemi, Mecmau'z-Zevaid
-Taberani'nin üç Mu'cemi
-Muhammed b. Muhammed b. Süleyman, Cem'u'l-Fevaid min Camii'l Usul ve Mecmai'z-Zevaid (İbnü'l-Esir, Heysemi, Darimi ve İbn Mace'yi içine alır)

Alfabetik sıraya göre düzenlenen eserler:
-Suyuti, el Camiu's-Sağir fi Ehadisi'l-Beşiri'n-Nezir (Nebhani bu esere ek hadisler koyarak el fethu'l-Kebir bi Ziyadeti'l-Camii's-Sağir adlı eseri ortaya koymuştur.
-Suyuti, el Camiu'l-Kebir (Alauddin Ali el-Müttaki eseri bablara ve konularına göre tasnif ederek Kenzü'l-Ummal fi Süneni'lEf'ali ve'l-Akval ismi ile hazırlamıştır(

Özel hedeflere dair hadis kitapları:
-İmam Nevevi, el-Ezkar
-İbn Teymiye, el-Kelimu't-Tayyib
-İmam Buhari, Edebü'l-Müfred
-Beyhaki, Şuabü'l-İman
-İmam Nevevi, Riyazu's-Salihin
-Hafız Münziri, et-Terğib ve't-Terhib
-Hafız el-Makdisi, Umdetü'l-Ahkam

İmam Buhari ve İmam Müslim'in sahihlerindeki hadisleri biraraya getiren eserler:
İmam İbn Dakik el-İd, el-İlmam
Mecd b. Teymiye, Münteka'l-Ahbar min Ehadisi Seyyidi'l-Ahyar
İbn Hacer, Buluğu'l-Meram min Edilleti'l-Ahkâm

Şerhler:
a)Buhari'nin Şerhleri
-Ayni, Umdetü'l-Kari
-Kastallani, İrşadü's-Sari
-İbn Hacer, Fethu'l Bari (Şevkani bu eser için Fetih'ten sonra hicret yoktur der)
b)Müslim'in şerhleri:
-İmam Nevevi'nin şerhi
-Übey'in şerhi
-Senusi'nin şerhi
c)Ebu Davud'un Şerhleri:
-Hattabi, Mealimü's-Sünen
-İbn Kayyim, Tehzibü's-Sünen
-Diyanevi, Avnu'l-Ma'bud
-Sehhar Nufuri, Bezlu'l-Mechud
-Mahmud Hattab Sübki, el-Menhelü'l-Azbü'l-Mevrud (tamamlanmamıştır(
d)Tirmizi'nin Şerhleri:
-İbn Arabi, Aridetü'l-Ahvaz
-Mübarekfurî, Tuhvetü'l-Ahvez
e)Nesai'nin Şerhleri:
-Suyuti'nin şerhleri
-Senedi'nin şerhleri
f)Muvatta'nın Şerhleri:
-İbn Ebu'l-Velid el-Baci, el-Münteka
-Suyuti, Tenviru'l-Hevalik
-Dehlevi, el-Müsevva
-Muhammed Zekeriyya Kandehlevi, Evcezü'l-Mesalik
g)Müsned'in Şerhleri:
-Ahmed Abdurrahman el Benna, el-Fethu'l-Rabbani
-Ahmed Muhammed Şakir'in çalışması
h)Müsemmi'nin Mişkatü'l-Mesabih, Ali el-Kari'nin Mirkatü'l-Mefatih, Mübarekfuri'nin Mir'atü'l-Mefatih
ı)Menavi'nin Camiu's-Sağir (bu eserin muhtasarı et-Teysir), Azizi'nin es-Siracu'l-Münir
i)Riyazü's-Salihin Şerhi:
-Delilü'l-Falihin
j) İmam Nevevi'nin Erbain şerhi, İbn Receb'in Camiu'l-Ulum ve'l-Hikem fi Şerhi Hamsine Hadisen min Cevamii'l-Kelim
k) Ahkam Hadislerine Dair Şerhler:
-İbn Dakik el-İd, el İhkam Şerhu Umdetü'l-Ahkam (San'ani el-Udde adıyla haşiye yazmış)
-Şevkani, Neylü'l-Evtar
-Şevkani, Münteka'l-Ahbar
-San'ani, Sübülü's-Selam (Buluğu'l Meram'a yapılan bir şerhtir)

Hadislerdeki kapalı cümle ve kelimleri şerh eden eser:
-Ebu Ubeyd, Garibu'l-Hadis
-Zemahşeri, el-Faik fi Garibi'l-Hadis
-İbnü'l-Esir, en-Nihaye fi Garibi'l-Hadis ve'l-Eser
-Kadı İyaz, Meşariku'l-Envar

Siyer Kaynakları
1-Kur'ân-ı kerim ve tefsirler
2-Hadis Kitapları
3-Şemail Kitapları
-Tirmizi, eş-Şemailü'l-Muhammediyye
-İbn Kayyım, Zadu'l-Mead fi Hedyi Hayri'l-İbad
4-Genel Tarih Kitapları
-İbn Kesir'in tarihi
-İbn Esir'in tarihi
5-Nübüvvetin mucizelerini anlatan kitaplar
6-Siyer Kitapları
-Siretü İbn Hişam (Süheyli, er-Ravdu'l-Ünf adıyla; Makrizi, el-İmtau'l-Esma' adıyla şerh yazmıştır)
-Siretu'l-Halebiye vb.

Sünnetin Savunmasına Dair Eserler:
-Dr. Mustafa Sıbai, Sünnetin İslam Hukukundaki Yeri
-Dr. Accac el-Hatib, Yazıya Geçirilmeden Önce Sünnet
-Abdurrahman b. Yahya el-Muallimi el-Yemeni, Apaçık Nurlar
-Dr. Muhammed Ebu Zehv, Hadis ve Muhaddisler
-Dr. Accac el-Hatib, Ebu Hüreyre'yi Müdafaa
-Dr. Muhammed Mustafa el-A'zami, Hadis Üzerine Araştırmalar
-Dr. Muhammed Ebu Şehbe, Sünnet Müdafaası

Hadislerin Sıhhat Derecesi İle İlgili Eserler:
-Sehavi, el Makasıdu'l-Hasene
-İbn Dübey eş-Şeybani, Temyizu't-Tayyib mine'l-Habis fima Yeduru ala Elsineti'n-Nas mine'l-Hadis
-Acluni, Keşfu'l-Hafa ve Mezilu'l-İlbas fima İştehere mine'l-Hadis ala Elsineti'n-Nas

Mevzu Hadislere Dair Eserleri:
-İbnü'l-Cevzi, el-Mevzuat
-Suyuti, el-Leali'l-Mesnua fi'l-Ehadisi'l-Mevzua
-Suyuti, Tahsiru'l-Havvas min Ekazibi'l-Kussas
-İbn Kayyım, el-Menaru'l-Münif fi Sahihi ve'd-Daif
-Ali el-Kari, el-Mevzuatu'l-Kübra
-Ali el-Kari, el-Mevzuatu's-Suğra
-İbn Irak, el-Masnu' fi Ma'rifeti'l-Mevzu'
-Tenzihu'ş-Şeria'tu'l-Merfu' min el-Ehadis'ş-Şeniati'l-Mevzu'
-Şevkani, el-Fevaidu'l-Mecmua
-Kenevi, el-Esraru'l-Merfua
-Elbani, el-Ehadisi'd-Daife ve'l-Mevzua ve Eseruha fi'l-Ümme

Bazı eserleri okurken dikkat edilecekler
-İmam Gazali'nin İhya'sındaki hadisler için Hafız el-Iraki'nin eserine başvurulmalı
-Münziri'nin Terğib ve't-Terhib'deki hadisler için mukaddimesi dikkatle okunarak okunmalı
-Suyuti'nin el-Camiu's-Sağir'den istifade için, Menavi'nin yazdığı Feyzu'l-Kadir'e başvurmalı. Elbani'nin el-Fethu'l-Kebir çalışmasına da müracaat edilebilir.
-Keşşaf'ta yer alan hadislerin tahrici için İbn Hacer'e müracaat edilebilir.
-Hidaye'de yer alan hadislerin tahrici için Hafız Zeyleî'ye müracaat edilebilir.
-İhtiyar'daki hadisler için Kasım'a müracaat edilebilir.
-Şerhu Rafii el-Kebir'de yer alan hadislerin tahrici için İbn Hacer'in Telhisu'l-Habir'e müracaat edilebilir.

FIKIH

Delil sunan eserler:
-İbn Dakik el-İd, el-İhkam
-Şevkani, Neylü'l-Evtar
-San'ani, Sübülü's-Selam
-Sıddık Hasan Han, er-Ravzatü'n-Nediyye
-İbn Kayyım ve İbn Teymiye'nin eserleri

Görüşler arası tercihte bulunan eserler:
-İbn Kudame el-Hanbeli, el-Muğni
-İmam Nevevi, el-Mecmu'
-İbn Abdullah el-Maliki, el-İstizkar
-İbn Hazm, el-Muhalla
-İbn Hazm, er-Ravzu'n-Nadir

Mezhebler hakkında temel bilgileri öğrenmek bir eser:
-İbn Rüşd, Bidayetü'l-Müctehid ve Nihayetü'l-Muktesid

Faizle alakalı:
Muhammed Abdullah Draz, Muhammed Ebu Zehra, Seyyid Kutub, İsa Abduh, Muhammed Ebu Suud, Mevdudi'nin eserleri

Fıkıh Usulü:
-İbn Kudame, Cennetü'n-Nazır
-Şevkani, İrşadu'l-Fuhul
-Hudari, Usulü'l-Fıkıh
-Hallaf, İlmu Usuli'l-Fıkh

AKÂİD VE FİKİR
-Mevdudi, İslam’ın Anlaşılmasına Doğru
-Hasan el-Benna, İslam Akaidi
Seyyid Kutub, İslam Düşüncesi
-Nedim Cisr, İmana Dönüş
-Muhammed Mübarek, İslam Nizamı: Akide-İbadet
-Vahidüddin Han, İslâm Meydan Okuyor
-Said Havva, Allah (c.c)
-Said Havva, er-Resûl (s.a.v)
-Abbas Akkad, Hakaiku’l-Müslim
-Muhammed Gazali, Akidetü’Müslim
-Yusuf el-Karadâvi, İman ve Hayat
Metin Kısmında şu eserlerde geçiyor:
-İbn Rüşd, Menahicü’l-Edille
-Akkad, Allah
-el-Cisr, Kıssatü’l-İman
-İlim İmana Davet Ediyor
-Allah (c.c) Asrın İlminde Tecelli Ediyor
-Allah ve Modern İlim
-Ebu’l-Hasan eş-Eş’ari, el-İbane
-İmam Gazali, İlcamü’l-Avam an İlmi’l-Kelam
-Fahreddin er-Razi, Aksamü’l-Lezzat

TASAVVUF-AHLAK-İBADET
-Nedvi, Ruhbanlık Değil Rabbanilik (Gerçek Tasavvuf)
-Muhammed Gazali, Müslüman Ahlakı
-Abdullah Draz, Düsturül Ahlâk fi’l-Kur’an
-Nedvi, el-Erkanu’l-Erbaa
-Yusuf el-Karadâvi, İslam’da İbadet
Metin Kısmında şu eserlerde geçiyor:
-İmam Kuşeyri, Kuşeyri Risalesi
-İbn Teymiyye, el-Ubudiyye (İbn Teymiyye’nin ehl-i sünnete uymayan görüşleri olduğu alimlerce bildirilmektedir)
-İbn Teymiyye, et-Tuhfetü’l-Irakiyye fi’l-A’mali’l-Kalbiyye
-İbn Teymiyye, el-Fukara
-İbn Kayyım, Tariku’l-Hicreteyn
-İbn Kayyım, Uddetu’s-Sabirin
-İbn Kayyım, Zehiretu’ş-Şakirin
-İbn Kayyım, ed-Da’
-İbn Kayyım, ed-Deva
-İbn Kayyım, Medaricu’s-Salikin Şerhu Menazili’s-Sairin


HÜKÜM VE SOSYAL KONULAR
-Seyyid Kutub, İslam’da Sosyal Adalet
-Hasan el-Benna, İslam’ın Işığında Günümüz Meseleleri
-Muhammed Esed, İslam’da Yönetim Biçimi
-M. Mübarek, Nizamu’l-İktisad
-M. Mübarek, el-Hükmü ve’d-Devlet
-İ. A. İbrahim, el-İktisadu’l-İslami
-Muhammed el-Behiy, el-Fikru’l-İslami el-Muasır
-Muhammed Gazali, el-İslam ve’l-Evdau’l-İktisadiye
-Muhammed Gazali, el-İslam el-Müftera Aleyh
-Mustafa Sıbai, İslam Sosyalizmi
-el-Behi el-Huli, es-Servet fi-Zilli’l-İslami
-el Behi el-Huli, el-İslam ve Kadaya’l-Mereti’l-Muasıra
-Yusuf el-Karadâvi, Fıkhu’z-Zekat
-Yusuf el-Karadâvi, Fakirlik Problemi Karşısında İslam
-Yusuf el-Karadâvi, İslam Toplumunda Gayr-i Müslimler
-Abdulkadir Udeh, İslam Ceza Hukuku
-Muhammed Şeltut, el-İslam Akidetun ve’ş-Şeria
-Abdulkadir Zeydan, Ahkamü Zimmîye
-Abdulkadir Zeydan, İslam Hukukunda Fert ve Devlet
-Ebu Zehra, İslam’ın Gölgesinde İnsanlık
-Mevdudi, Nazariyetü’l-İslam
-Abdullah Arabî, Kur’an Devleti
-Mevdudi, Faiz
Mevdudi, Hicab
-Ebu’s-Suûd, Hütütun Reisiye fi’l-İktisadi’l-İslami

TARİH
Karadavi tarih itaplarında geçen bilgilerin yüzde yüz doğru olmadığını belirtiyor. Tahrif ve yanlış yorumlamalar olabileceğini bildiriyor. İdeolojik bakışın (marksizm, ırkçılık vb) yanlışlığına dikkat çekiyor.
Tarihin sünnetullahın öğrenilmesinde önemli olduğunu vurguluyor. devletlerin kuruluş ve yıkılıi sebepleri, yükselme amilleri, olayların kalplere tesiri, kültürel etkiler, günün sorunlarını çözme gibi konularda önemli olduğunu belirtiyor. Ahlaki ve manevi yönlerin ortaya konması, İslama hizmet eden şahsiyetlerin tanıtılması açısından önemli olduğunu bildiriyor.
Kitabın metninde adı geçen eserler aşağıdaki gibidir.
-Vefayatü'l Ayan
-el-Vafi bi'l-Vefayat
-İbn Sad, Tabakat
-Tehzibü't-Tehzib
-ez-Zühhad ve's-Salihin
-Hilyetü'l-Evliya
-Sıfatü's-Safve
-Taberi (Müelifin büyüklüğünü teslim etmekle beraber, müellif'inde belirttiği gibi eserin usulüne dikkat çekiyor. Zayıf haberleri rivayet ettiğini belirtiyor. Taberinin zaten önsözde bunları açıkladığını söylüyor. Yani bu eser dikkatle kullanılmalıdır.)
-Vakıdi, Hişam b. Muhammed el-Kelbi, Seyf b. Ömer et-Temimi, ebu Mihnef Lut b. Yahya el-Ezdi'nin güvenilmez, yalancı olduğu bildiriliyor.[/COLOR]
-Ebu Bekir İbnü'l-Arabi, el-Avasım mine'l-Kavasım (sahebe müdafaası açısından önemli bir eser)
-İbn Esir
-İbn Kesir
-Ebu'l Fida

EDEBİYAT VE DİL KÜLTÜRÜ
Dil hatalarının manayı bozmasına, aklın ve şeriatın kabul etmeyeceği durumlara götürebileceğini belirtiyor. Dil hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan Allah'ın Kitabı ve Resulullah'ın sünnettinin anlaşılamayacağını vurguluyor. Edebiyat'ın (şiir, nesir, darb-ı mesel, hikmetli sözler vb.) tebliğde faydasından bahsediyor.
Metinde geçen eser yahut şahıs isimleri
-Halil
-Sibeveyh
-İbn Abdirrabih, el-Ikdu'l-Ferid

SOSYAL BİLİMLER
-Sosyal bilimlerde bazı zehirli fikirlerin etkisi olduğuna, bunlardan korunmak gerektiğine işaret ediliyor. Psikoloji'ye Freud'un, Sosyoloji'ye Durkheim'in, İktisad'a Marks'ın görüşlerinin sızdığını belirtiyor.
-Güvenilir eserler müracaat etmek gerektiğini bildiriyor. Tam İslam kültürü ile kuşanmış olmanın önemini vurguluyor.
-Bu bilimlerin davete hizmetkar yapılması belirtiliyor.
Psikoloji
-Henry Link, İmana Dönüş
-Dr. Karl Young, Modern İnsan Bir Ruh Aramakta
-William James
-Dale Carneige
-Dr. E. E. Brill
-Dr. Yusuf Murad
Sosyoloji
-İbn Haldun, Mukaddime
-Dr. Muhammed Mustafa Hüseyin, el-Medhal ila'l-Medreseti'l-İslamiyye fi İlmi'l-İctima
-Ömer Avde, el-Mes'eletü'l-İctimaiyye Beyne'l-İslam ve'n-Nüzumu'l-Beşeriyye
-Dr. Ahmed Assal, el-İslam ve Binau'l-Müctema
-Dr. Muhammed İbrahim el-Feyremi, Kadaya fi'l-İctimai'l-İslami el-Muasır
-Muhammed Mübarek, el-Müctemau'l-İslami el-Muasır
-Comte ve Durkheim'in zararlı görüşleri olduğuna işaret var.
Felsefe
-İmam Gazali, Felsefecilerin Tutarsızlıkları
-İbn Teymiye, Der'u Tearuzi'l-Akl ve'n-Nakl; Muvafakatü Sahihi'l-Menkul li Sarihi'l-Ma'kul; Nakdi'l-Mantık
-Dr. Muhammed Abdullah Draz, Din
-Muhammed el-Behiyy, el-Canibü'l-İlahi mine'l-Tekfiri'l-İslami; el-Fikru'l-İslami el-Hadis ve Sılatühü bi İsti'mari'l-Garbi; Tehafütü'l-Fikri'l-Maddi et-Tarihi
-Nedim el-Cisr, Kıssatü'l-İman Beyne'l-İlm ve'l-Felsefe
-Dr. Abdulhalim Mahmud, et-Tekfiri'l-Felsefi fi'l-İslam; el-İslam ve'l-Akl
-Dr. Sami Neşşar, Neş'etü'l-Fikru'l-Felsefi fi'l-İslam; Menahicü'l-Bahs Inde Mütefekkiri'l-İslam
Ahlak İlmi
-Dr. Tevfik et-Tavil, el-Felsefetü'l-Ahlakiyye
-Dr. Abdulhalim Mahmud ve Ebu Bekir Hilal Zikri'nin tercüme ettiği, el-Müşkiletü'l-Ahlakiyye ve Felasife
-Dr. Mahmud Yusuf Musa, Mebahis fi Felsefeti'l-Ahlak
-İbn Miskeveyh,Tehzibü'l-Ahlak
-Dr. Abdullah Draz, Kelimat fi Mebadii İlmi'l-Ahlak
-Dr. Abdullah Draz, Düsturül'l-Ahlak fi'l-Kur'an
Eğitim Bilimleri
-Dr. Ömer et-Tumi eş-Şeybani, Felsefetü et-Terbiyeti'l-İslamiyye
-Dr. Abdulgani Abbud, Fi Usuli't-Terbiyeti'l-İslamiyye
-Dr. Abdulfettah Celal, Min Usuli't-Terbiyye fi'l-İslam
-Muhammed Şedid, Menhecü'l-Kur'an fi't-Terbiyye
-Muhammed Kutub, Menhecu't-Terbiyye
-Ebu'l-Hasan en-Nedvi, Nahve et-Terbiyyeti'l-İslamiyye el-Hurra

BİLİMSEL KÜLTÜR
-Crescy Morisson, İnsan Yalnız Başına (Bilim İmana Çağırıyor)
-Allah, Modern Bilim Çağında Tecelli Ediyor (30 ABD'li bilim adamı hazırlamış)
-Dr. Ahmed Zeki, Gökte Allah'la Beraber (Not: Allah mekandan münezzehtir.)
-Nedim el-Cisr, Din İlim ve Felse Arasında İman
-Vahiduddin Han, İslam Meydan Okuyor (Dr. Abdussabur Şahin, İmana Bilimsel Yaklaşım adıyla yeniden bastırmış)
-Alex Carrel, İnsan Denen Meçhul
-Reşid Rıza, el Vahyu'l-Muhammedi (Ayrıca, el-Menar'a da atıf yapılıyor)

AKTÜEL KÜLTÜR
-İslam davetçisinin aktüel kültürü, dünyayı, İslam aleminin durumunu, İslama düşman uluslararası güçlerin durumunu, değişik fikir akımlarını, günümüzdeki dinlerin durumunu, çağdaş siyasi görüşlerin durumunu, günümüz İslami hareketlerinin durumunu, İslamdan ayrılmış fırkaların durumunu, İslama zıt hareketlerin durumunu, içinde yaşadığı çevrenin durumunu bilmesi gerektiğinin üzerinde duruyor.

Kaynak: Yusuf el-Karadâvî, Tebliğ ve Dâvet Yolunda Müslümanın Temel Kültürü

Not: Yusuf el-Karadâvî’nin değişimi esas alan kolaylıkçı fıkhî söylemi olsa da akide ve usul (fıkıh, tefsir ve hadis usulü) alanlarında son derece gelenek yanlısı olduğu söyleniyor. Bu alanlarda mevcut müktesebatın yeterli ve mütekâmil bir yapıya sahip olduğunu düşünür. Onun değişimci söylemi sadece furu-i fıkıhla sınırlıdır. Modernistlikle alakası yoktur. Dini az bir pahaya değişen alimlerden de değildir. Davetçi yönü de buna eklenince bazı fetvalarına ve şaz görüşlerine ulemamız tarafından katılınmasa(katılmasak da burada yer verme ihtiyacı duyduk.


Konu hakancayir tarafından (05.04.14 Saat 12:30 PM ) değiştirilmiştir..
hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 22.05.11, 08:29 PM   #42
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 5.659
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
856 Mesajına 1292 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
856 Mesajına 1.292 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 12 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

Sergiye gittim. Kataloğu da aldım. Üstadın ezberlediği eserlerin listesi değil, o sırada doğu medreselerinde okutulan eserlerin listesi verilerek ihtimal belirterek bazı eserlerin bunlar olabileceği belirtilmiş. İnşallah o listeyi uygun bir zamanda alttaki mesajda paylaşırız veya size göndeririz.

[Linki sadece üyelerimiz Görebilir. Üye olmak için tıklayınız...] konusunda ise sormuş bulunduğumuz bir soruya gelen cevabı yayımladık. Bu yazı tetkik edilirse 90 rakamından daha fazla rakamlar olduğu da anlaşılacaktır. İnşallah ikinci mesajda farklı bir yazı buldum. Onu paylaşayım.

hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 23.05.11, 12:17 AM   #43
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 5.659
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
856 Mesajına 1292 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
856 Mesajına 1.292 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 12 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

Faruk Beşer Hocamız'dan Kitap Tavsiyeleri

1.Lise ve Fakülte Seviyesi:
Asrın Getirdiği Tereddütler (TÖV 4 cilt). M. Fethuullah Gülen
Avrupanın Üzerine Doğan İslam Güneşi. (Bedir) S. Hunke
Batılılaşma İhaneti. Mehmet Doğan
Benlik ve Toplum, (Eksen), Muhammed İkbal
Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları, Cevdet Said
Bir Değişmedir Bu Dünya, Cahit Zarifıoğlu
Coğrafi Keşiflerin İç Yüzü. (İnkılab). Abdurrahman Dilipak
Çanakkale Mahşeri, Mehmet Niyazi
Çarpılmışlar, Rasım Özdenören
Çöle İnen Nûr. N. Fazıl Kısakürek
Demokrasi Risalesi. Yaşar Kaplan
Diriliş Neslinin Amentüsü, Sezai Karakoç
Din ve Modernizm, Ali Bulaç
Dört Terim. Mevdudi
Dua, Alexy Carrel-Ali Şeriati
Dualar ve Aminler (Ötüken). Arif Nihat Asya
Gençlerle Başbaşa (Yağmur). Ali Fuat Başgil
Hacc. Ali Şeriatı
Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar
İmparatorluğa Veda. (Hülbe) İlhan Bardakçı
İnsan ve Davranışı, Doğan Cüceloğlu (Remzi K.)
İnsan ve Kültür, Bozkurt Güvenç. (Remzi K.)
İslam. Sezai Karakoç
İslam Dünyasında İdeolojik Savaş, Malik b. Nebi
İslam Hıristiyanlık ve Yahudilik. İ. S. Sırma
İslam İnancında Allah’a İnanmak. (Petek). Said Havva
İslam Sosyolojisine Giriş, İlyas Ba Yunus
İslam Toplumunun Ekonomik Sitrüktürü. Sezai Karakoç
İslama Göre İnsan Psikolojisi, Muhammed Kutup (Hicret Y.)
İslamda Kadın. (Yağmur) Bekir Topaloğlu.
İslamda Sosyal Adalet, Seyyid Kutup
İslamda Zaman Tanzımi. (Cihan) İbrahim Canan
İslamı Seçen Ünlülerle Ropörtajlar, (Akabe)
İtikat İbadet Ruh Terbiyesi, (Risale Y)
Kafa Karıştıran Kelimeler. (İz) Rasım Özdenören
Kaygıdan Mutluluğa Özcan Köknel (Altin Kitaplar)
Kelimeler Kavramlar. Yusuf Kerimoğlu
Kuranı Nasıl Anlayalım. Muhammad Kutup
Kuranı Nasıl Okuyalım, Muhaammed Kutup
Macom X. (İnsan) Alex Halley
Medine Toplumu, Ekrem Zıya Ömeri, (Risale)
Müslümanca Yaşama Üzerine Denemeler. (İz) Rasım Özdenören
Müslümanın Şahsiyeti. (Risale) M. A. Haşimî
Müslümanların Gerileme Sebepleri. (Nur). Şekip Arslan
Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti. Ali Hasan en-Nedevî
Örneklerle İslam Ahlakı (Nesil). Yaşar Kandemir
Risaleler, Hasan el-Benna
Riyazussalihin. İmam Nevevî
Ruh Terbiyemiz. (Petek). Said Havva
Ruhun Dirilişi, Sezai Karakoç
Sütun, Sezai Karakoç
Taklitlerin Çarpışması. M. Kutup
Tasavvuf. (Kitabevi). Mahir İz
Tasavvufun Mahiyeti. İbn Haldun/S. Uludağ
Temellerin Duruşması (Türk Edebiyatı Vakfı). Ahmet Kabaklı
Toplumbilim, Ali Şeriati
Türkçenin Sırları, Nihat Sami Banarlı
Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem
Umrandan Uygarlığa, Cemil Meriç
Üç Muhammed, Mustafa İslamoğlu
Vahiy Kültürü. (Ravza) Ruhi Özcan
Yarınki Türkiye, Nureddin Topçu
Yaşadığımız Günler. R. Özdenören
Yaşamak, Cahit Zarifıoğlu
Yirminci Asrın Cahiliyeti. M. Kutup
Yoldaki İşaretler. (İşaret) S. Kutup/Terc. Salih Uçan
Yolların Ayrılış Noktasında İslam, Muhammed Esed
Zindan Hatıraları. (Tekin) Zeynep Gazalî

Siyer
Fıkhussîre. Muhammed el-Gazalî
Fıkhus-sîre. Ramazan el-Bûtî
Hayatüssahabe. Kandehlevi (4 cilt)
Haz. Muhammed Hakkında Konferanslar, Süleyman Nedvi (Diyanet)
Hz. Peygamberin Hayatı. Salih Suruç
Hz. Peygamberin Şemaili (Seha). İbrahim Bayraktar
Özlenen Şafak. (Tuğra, 6 Kitaplık siyer serisi) A. Lütfi Kazancı
Peygamberimizin Hayatı, Ali Himmet Berki-Osman Keskioğlu (Diyanet)
Sonsuz Nûr. M. Fethullah Gülen

2. İlahiyat Yüksek Lisansına Hazırlananlariçin
Genel
Anahatlarıyla Hadis, İsmail Lütfi Çakan
Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları, Cevdet Said (İnsan)
Çağımız İtikadi İslam Mezhepleri. Ruhi Fığlalı
İnsan Bu Mechul, Alexi Carrel
İslam Düşünce Yapısı, Süleyman Uludağ
İslam İdealler, Gerçekler, S. Hüseyin Nasr
İslam Peygamberi. M. Hamidullah
İslam ve Batı. Ali İzzet Begoviç
İslam ve Çağdaşlık. Fazlurrahman
İslam, Sezai Karakoç
İslamın Bugünkü Meseleleri, Erol Güngör
İslamî Hareketler ve Modernlik, W. Montgomery Watt
Kafa Karıştıran Kelimeler, Rasim Özdenören
Klasik Arap Literatürü, İgnace Goldhizeir (İmaj)
Mektep mi Medrese mi, Muallim Cevdet
Mezhepler Tarihi. (Hisar) M. Ebu Zehra
Modernizmin İslam Dünyasına Girişi, M. M. Huseyn
Modern Dünyada İslam Vahyi, M.Watt
Modernleşme ve Toplumbilim, Recep Şentürk
Müslümanca Düşünmek Üzerine Notlar, Rasim Özdenören
Sosyal İlimler Metodolojisi, Amiran Kutkan. (Filiz)
Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu, Fazlurrahman
Umrandan Uygarlığa, Cemil Meriç
İçimizdeki Biz. Doğan Cüceloğlu
İletişim Çatışmaları ve Empati. Üstün Dökmen

Kuran-ı Kerim’e Dair
Ana Konularıyla Kur’an. Fazlurrahman
Kurana Giriş, Abdullah Dıraz (Kitabiyat)
Kurana Yaklaşımlar, J, J, Jansen (Fecir)
Kuranda Medeniyet, Erdoğan Pazarbaşı (Pınar)
Kuranda Uluhiyet. (Kayıhan). Suat Yıldırım
Kuranın Kuranla Tefsiri, Halis Albayrak, (Şule)
Kuranı Kerim Mucizesi. (TDV). Terc. Ergün Göze
Kur’an İlimlerine Giriş Suphi Salih. (Fakülte, Y. lisans)
Modern Dünyada İslam Vahyi. M. Watt (Yüksek lisans)

Sünnete Dair
Sahabenin Sünnet Anlayışı, Bünyamin Erul (TDV)
Sünneti Anlamada Yöntem, Yusuf Kardawi

Bilgi Felsefesi
Bilgi Felsefesi, Alparslan Açıkgenç
Bilim Felsefesi, Heyet (Seha)
İslam ve Bilim, Heyet, (Seha)
İslamda Bilgi ve Felsefe, Mustafa Armağan
Bilgi Bilim ve İslam, İSAV

Felsefe
Din Dili, Turan Koç
Düşünceler ve Sohbetler, Epiktotes
Felsefe Dersleri, Hilmi Ziya Ülken
Felsefeye Giriş, Ahmet Arslan
Felsefenin Öyküsü, Will Durant (İZ)
Felsefî Disiplinler, Doğan Özlem
Felsefi Doktrinler Sözlüğü. S. Hayri Bolay
İnsanı Tanıma Sanatı, Alfred Adler. (DergahY. )
İslamda Dini Düşüncenin Yeniden Oluşumu, M. İkbal

3. Hadis Yüksek Lisansı için
Sünnetin Anayasal Niteliği, Mevdudi. (Bengisu)
Sahabenin Sünnet Anlayışı, Bünyamin Erul. (TDV)
Sünnet Müdafaası, M. Ebu Şehbe. (Rehber)

4. FıkıhYüksek Lisansı için
Anahatlarıyla İslam Hukuku, Hayrettin Karaman
Hanefi ve Şafiilerde Mezhep Kavramı. Muhammed İbrahim
Hukuk Başlangıcı. Necip Bilge
Hukuk Sosyolojisi
Hukuk ve Hukuk Bilgisi Üzerine, Vecdi Aral
İctihad Tartışmaları, Terc. Şükrü Öztürk
İslam Ansiklopedileri, Fıkıh maddeleri
İslam Hukuk Başlangıcı. Muhammed Sellam Medkür
İslam Hukuk Kuramı, Aziz el-Azme
İslam Hukuk Tarihi, Hayrettin Karaman
İslam Hukuku, Said Ramazan.
İslam Hukukuna Giriş, A. Zeydan
İslam Hukukunun Doğuş ve Gelişimi. Ahmed Hassan (İz Y)
Usulü Fıkıh, Z. Şaban ve A. Zeydan’ın el-Vecîz’i ile karşılaştırarak
İslam Hukuku, Yusuf Kardawi

5. Fıkıh İhtisası Yapmakta Olanlar için:
ed-Daman fil’-fıkhi’l-İslamî... Ali Hafif
el-Emval ve Nazariyyetül-Akd fil-Fıkhil islami, M. Yusuf musa
el-Erkânü’l-erbaa, Ebu’l-Hasen en-Nedevî
el-Hak ve Meda sultânu’d-devleh... Fethî Ed-Dürayni
el-Mal vel iltizam fil-fikhıl islami, M. Sellam Medkür
Makasıdü’ş-Şeria, İbn Âşur
Masadiru’l-Hak, Abdürrezzak es-Senhuri
El-Medhal, Zerkâ
Medhal, Seyyid Bey
Nazarıyyetü’l-İbaha, inde’l-usuliyyin, M. Sellam Medkür.
Ta’lilü’l-Ahkâm, M. Mustafa Şelebî
Tefsiru’n-Nusûs, M. Edip Salih
Bu konuda seçme kitaplar için ayrıca bk. et-Tanzîru’l-fıkhî, Dr. Cemalüddin Atiyye, s. 195 vd. bir liste mevcut.

6.Tavsiye Edilecek Bazı Seçme Değşik Kitaplar ve Okuyucu Seviyesi
Arap Aklının Oluşumu. Cabirî (İz) (Yüksek Lisans, Doktora)
Arap İslam Kültürünün Akıl Yapısı. Cabirî (Doktora) (Kitabevi)
Asrın Getirdiği Tereddütler 1-4, M. Fethullah Gülen. TÖV Yayınları. (Yüksek Lisans, Doktora)
Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Orhan Türkdoğan. MEB. (Yükseklisans)
Derviş ve Ölüm. Mehmet Selimoviç. (Lise, Fakülte)
Din Felsefesi, Mehmet Aydın. 9EÜ İ.F. (Yüksek Lisans, Doktora)
İslam Düşünce Yapısı. Süleyman Uludağ. (Dergâh) (Fakülte)
İslam Ülkelerinde Misyonerlik ve Emperyalizm. Ömer Ferruh. (Nûn) (F.YL)
İslam, İdealler ve Gerçekler. Seyid Hüseyin Nasr. (İnsan) (Fakülte, Yüksek Lisans)
İslamda Aklin Yeri. Ahmet Yüksel Özemre (Fakülte, Yüksek lisans)
Kültür Değişmeleri. Mümtaz Turhan (Fakülte, Yükseklisans)
Makasıdü’ş-Şeri’a. Tahir b. Aşûr (Arapçası) (İlahiyat Yüksek Lisans, Doktora)
Medhal. Seyyid Bey. (İlahiyat Yüksek Lisans, Doktora)
Yolların Ayrılış Noktasında İslam. Muhammed Esed (Lise, Fakülte)

7.Tasavvufla ilgili Seçme Kitaplar
Anahatlarıyla Tasavvuf. Hasan Kamil Yılmaz
Avârifu’l-Maarif. Suhreverdî
Er-Rasâil. İmam Kuşeyrî
Er-Riaye Li-Hukukillah. İmam Muhasibî
İslam Tasavvufu: Süleyman Ateş
İslam Tasavvufunun Bugünkü Meseleleri. Erol Güngör
Kûtü’l-Kulûb. Ebu Talib el-Mekki
Şifau’s-sâil. İbn Haldun (S. Ateş Terceme etti)
Tasavvuf Tarihi. Mehmet Ali Ayni
Tasavvuf ve Hadis. Abdullah Aydınlı
Tasavvuf ve Hayat. Abdül-Bari Nedve
Tasavvuf ve Tarikatlar. Mustafa Kara
Tasavvuf ve Tarikatlar. Selçuk Eraydın
Tasavvuf. Mahir İz
Teâruf li-Mezhebi ehli’t-Tasavvuf. Kelabâzî

8.Sözlükler
Büyük Türkçe Sözlük. Mehmet Doğan
Soyal Bilimler Ansiklopedisi, Risale Y
Felsefi Doktrinler Sözlüğü. S.Hayri Bolay
İbadet ve İnanç Kavramları Ansiklopedisi İFAV
Sosyal Bilimler Sözlüğü Ömer Demir&Mustafa Acar

Not: Müftülük kütüphanesi gibi bir kütüphanelerde mutlaka buluması gereken ansiklopedik eserler:
Büyük Türkçe Sözlük. Mehmet Doğan
Soyal Bilimler Ansiklopedisi, Risale Y
İslamda İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, İFAV (i. Kafi Başkanlığında Heyet)
Yeni Ansiklopedi, Timaş
İslam Ansiklopedisi MEB
İslam Fıkıh Ansiklopedisi, V. Ez-Zuhaylî
Elmalılı ve Mevdudi Tefsirleri

Neyi Nasıl Okuyalım?
Biz üniversitede öğrencilerimize şöyle diyoruz: En iyi bir üniversite hocası artık sizin bilgilenmenize en çok %20 oranında katkıda bulunabilir. Geriye kalan iş, sizin çabalarınıza ve okuma alışkanlığı edinmenize bağlıdır. Okuma alışkanlığı edinmeden de üniversiteyi bitirebilirsiniz, bu mümkündür, ama hiçbir zaman ne bir ilim adamı, ne bir düşünce adamı, ne de bir sanatkâr olabilirsiniz. Şu halde ne yapıp yapıp okuma alışkanlığını edinmelisiniz. Ondan sonrası kolaydır ve kendiliğinden gelir.
İyi okuyan bir insan, ayda en az, ortalama üç yüz sayfalık, üç kitap bitiren insandır. Böyle iki kitap okuyan da okuyan sayılır ancak istediği alanda sıyrılamaz ve öne geçemez. Bir kitap okuyan, ancak toplumdaki değişimi yakalar ve toplumun parçalarından birisi olur. Bir kitap dahi okumayan insanlar, toplumdan geri kalan insanlardır. Çünkü toplum da bir şekilde bilgilenmekte ve bir yere doğru gitmektedir.
1. Buna göre istediği sahada önde, hatta önder olmak isteyen herkes okuma alışkanlığını kazanmak zorundadır. Kimse oturduğu yerde önde ya da önder olmamaktadır. Ve Allah Rasulü Efendimiz (sav): “Bilgi ancak, taallümle olur”, buyurur. “Taallüm”, biteviye bir öğrenme çabasının adıdır. Yani zorlanarak, parça parça, gıdım gıdım öğrenme demektir. Bilgi sabah aç karnına alınan tabletler haline getirilmedikçe de Efendimizin bu beyanı geçerli kalacaktır. Kimse durup dururken, ya da bir keramet eseri, her şeyi bilebileceğini zannetmemelidir. Böyle keramet eseri bilgilendiği sanılan insanlar, ya gerçekte öyle değildirler ve sevenleri onları öyle zannederler, ya da, varsa bu bilgilerini öyle sanıldığı gibi, birden ve kerametle elde etmiş değillerdir. Bilgilenmede bereket olabilir. Bildiğini yaşama bu bereketin en öncelikli sebebidir. Ancak “taallüm” olmadan alim olunmaz. Öncelikle bunu böyle bilmemiz gerekir.
2. Herkesin, her bilgi ve yaş seviyesinin okuması gereken kitaplar farklıdır. İnsanlar kendilerini tanıyan alimlerle konuşup tartışıp, ne okuması gerektiğini belirlemesi lazımdır. Seviyemize göre bizi yoran ve şu anda okumamızın fazla faydası olmayan kitapları okumamalıyız. Bunu da işi bilen insanlarla belirlememiz lazımdır.
3. Şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, cafcaflı ve ilmi başlıklarla piyasaya çıkan kitapların yaklaşık onda dokuzu, bu konuyu iyi bilmeyen insanlar tarafından yazılmaktadır. Kuranı Kerim mealleri için dahi aynı şeyi söyleyebiliriz. Bunu böyle söylememiz birilerine hakaret için değildir, tecrübemize dayanarak bir tespitimizi ortaya koymak ve insanlara boşuna keçi boynuzu çiğnetmemek içindir. Bunun böyle olduğunu bilmezsek, okuduğumuz kitaptan bir şey anlayamayınca muhtemelen kendimizi suçlar ve anlamadığımızı sanırız. Oysa durum öyle değildir. En zor zannedeceğiniz konular bile, eğer bilen birisi tarafından anlatılıyorsa çok kolay anlatıldığını ve çok kolay anlaşıldığını göreceksiniz. Bu sebeple kitap seçimi çok ama çok önemlidir.
4. Bizim, okuduğumuz kitaplardan azami ölçüde yararlanabilmemiz için daldan dala atlayarak değil, konu bakımından birbirini izleyen ve tamamlayan bir sıra içerisinde kitap okumamız en akıllıca olandır. Mesela, bilgi felsefesini anlamak istiyorsak, bu konuda ilk başlamamız gereken kitabı ve ondan sonrakileri belirleyip, basit olandan başlayarak daha ağır olana doğru peşpeşe sekiz on kitap okumalıyız. Böylece bir konuda aldığımız bilgilerimiz taze iken diğerlerini de onlara eklemek suretiyle konu hakkında derli toplu bir bilgi sahibi olabiliriz.
5. Henüz öğrenci isek ve ilmi çalışmalara başlamamışsak, okuduğumuz kitapları fişleme yoluna gitmemeliyiz. Çünkü fişlemeyle uğraşmamız bize zaman kaybettirir ve bizi okumadan bıktırabilir. Ancak kitabı çizmekten de çekinmemeliyiz. Önemli yerlerini çizmeli, kenarlarına bir iki kelimelik kısa notlar almalıyız. Ta ki, o kitapta olduğunu bildiğimiz, ama yerini hatırlayamadığımız önemli bilgilere sonradan çabucak ulaşabilelim. Mümkünse kitabı okuyup bitirdikten sonra, sonuna ya da başına kitap hakkındaki kanaatlerimizi anlatan birkaç cümlelik notlar yazmalıyız. “Bu kitap bir kez daha okunmalı, filan konuda az ve öz bilgiler veriyor, bu kitabı lise seviyesindeki gençler mutlaka okumalı, sosyolojide mastır yapmak isteyen gençler bunu mutlaka okumalı, bir daha okumaya değmez…” gibi.
6.Okuduğumuz ve yazıp çizdiğimiz kitabı özenle korumalıyız, ödünç verirken mutlaka dönmesini sağlayacak şekilde vermeliyiz. Çünkü bizim böyle bir kitaba müracaat etmemizle, hiç okumadığımız bir kitaba müracaat etmemiz aynı değildir.
7.Hiç kimse her şeyi yeniden keşfedip gerekli bütün bilgileri yeniden ve sıfırdan oluşturamaz. Öyleyse okumada seçmeci olmalıyız ve bin yıllardır doğru olduğu kabul edilen, ya da en azından yanlışlanamayan şeyleri doğru kabul ederek okumaya başlamalıyız. Bazılarının dediği gibi, her şeyi oku da doğru olanı alır, yanlış olanı bırakırsın düşüncesi çok yanlış ve bir o kadar da saçmadır. Çünkü doğru ve yanlış yargısını insan, kafasındaki bilgilere göre verir. Öyleyse elde ettiği bilgilerin öncelikle doğru bilgiler olmasına dikkat etmelidir. Bir Müslüman için bin dört yüz küsur yıldır yanlışlanamayan Kuranı Kerimden daha güvenilir bilgiler olamaz. Öyleyse bir Müslüman öncelikle bu kesin bilgilerle kafasını donatması ve adeta ilk formatlamayı onlarla yapması, ondan sonra diğer bilgileri alması gerekir. Ta ki doğruyu yanlışı onlara göre anlayabilsin. Salt akılla düşündüğümüz zaman dahi en kestirme ve en isabetli yol budur. Çünkü bunun alternatifi, doğruluğu tam tespit edilmemiş her türlü bilgiyi alma ve ondan sonra vereceği kararları onlarla vermedir. Böyle bir yolun diğerine göre çok daha riskli olduğu açıktır. Şu halde Müslüman bir genç öncelikle Kuranı Kerim ve içindekiler hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Onun canlı hale gelmiş şekli olan sünneti ve Hz. Peygamberi iyi tanımalıdır. Hangi sahada çalışıyor olursa olsun bir Müslüman, Kuranı ve Hz. Peygamber’in hayatını sürekli okumalıdır. Bu konuda yeni yazılan ve orijinalitesi olan her kitabı alıp okumalıdır. Tabir uygunsa, adeta pergelinin bir ayağı burada durmalı, diğer ayağı ise alemi dolaşmalıdır. Yani okumalarının temelini bunlar oluşturmalıdır. Ta ki, her okuduğu kitabı bunlara vurarak değerlendirme şansı yakalayabilsin.
8.Okurken hem bilgilerini düzenli ve sistemli bir şekilde artırmayı, hem de dilini geliştirmeyi hedeflemelidir. Çünkü dil sihirli bir araçtır ve hiç kimse kendi ana dilini çok iyi bilmeden, soyut bir şeyi çok iyi anlayamaz ve çok iyi anlatamaz. Ana dilimizi çok iyi bilmemiz bize aynı zamanda Kuranı Kerimin bir emridir. Bu sebeple Türkçe’yi çok iyi kullanan yazarların eserlerini mutlaka okumalıdır. Ayrıca bilgi dediğimiz şey; insanı, doğayı, bilgiyi, güzeli ve çirkini, fiziği ve meta fiziği olduğu gibi tanımaktan ibarettir. Dikkat edecek olursak, felsefenin konuları da tamamen bunlardır. Öyleyse yine en basitinden, en ağırına doğru bu konuları anlatan düşünce ağırlıklı kitapları okumalı ve bu konular hakkında sahip olmamız gereken temel bilgileri, temel dünya görüşümüzü ve temel kanaatlerimizi edinmeliyiz. Aksi takdirde hiçbir alanda isabetli ve doğru şeyler söyleyemeyiz. Bunlardan felsefe diye korkanlar olursa, İslam’ın bize yüklediği tefekkür, tedebbür, nazar teemmül, istidlal, tezekkür, akletme… görevlerimizi yaparak bu konuları yine de öğrenmeliyiz.
9.Bir yerden başlamalı ve okuyacağı kitapları iyi seçerek okumaya devam etmeli. Okuduklarını birisiyle tartışmalı ve ardından gelecek seçimi ona göre yapmalıdır.

Kaynak: [Linki sadece üyelerimiz Görebilir. Üye olmak için tıklayınız...]

Not: [Linki sadece üyelerimiz Görebilir. Üye olmak için tıklayınız...] liste alfabetik sıraya göre güncellenmiştir.


Konu hakancayir tarafından (24.03.14 Saat 09:37 PM ) değiştirilmiştir..
hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04.06.11, 11:52 PM   #44
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 5.659
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
856 Mesajına 1292 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
856 Mesajına 1.292 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 12 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

Nurettin Itr Hocamız'dan Kitap Tavsiyeleri

Nurettin Hoca ile yapılan iki farklı röportajdan;

Hadis okumak isteyenler için hangi kaynakları tavsiye edersiniz?
Hadislere kısa ve öz şekilde ulaşmak isteyenler için Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim ve İmam Nevevî’nin Riyâzü’s-Sâlihin eserlerini tavsiye ederim.
Daha geniş bir inceleme yapmak isteyenler içinse es-Sünenü’l-Erba’ (Tirmizi, Nesaî, İbni Mâce ve Ebû Davud), Müsnetler, Mecme’uz-Zevaid ve Menbe’ul-Fâid’i öneriyorum. Sünenü’l-Erbaa’da bulunan hadislerin çoğu makbuldür. İçinde bazı zayıf hadisler de bulunur ancak bunların zayıflık derecesi hafif olup diğer rivayetleriyle birlikte birçok âlime göre, ‘amel edilir’ seviyeye gelmektedirler.

İlmi birikimi olmaksızın hadisi okuyup onun ile amel etmek isteyenlerin durumu nedir?
İslamda, dini konularda fikir ve düşüncelerini beyan etmekle belli bir sınıf mükelleftir. Gerisi hiç bir şekilde düşünemez kaidesi yoktur. Din, Allah'ın dinidir. Allah'ın varlığına, Rasulünün önder ve nebiliğine şehadet eden herkes İslama ortaktır. Fakat yanlışlık bence belli bir birikimi olmaksızın bu hadislerden hükümler çıkarma faaliyetlerinde. Başka bir ifade ile bu hadislerden çıkarılan hükümlerin zıddına ortaya yeni düşünceler çıkarma çalışmasındadır. Şüphesiz ki hadisler üzerinde konuşabilmek ancak bir takım şartların tahakkuku ile mümkündür. Bu, fıkıh usulü, fıkıh, Sîre, Kur'an Arapça gibi ilimlerde yüksek bir ilmi seviyede olmanın yanı sıra, hadis ilmine vakıf olmayı gerektiren bir olaydır. Ve bütün bunların yanı sıra hadis bir hal ilmidir. Bileceksin, yaşayacaksın, yaşanmasına çalışacaksın. Yol iddia yolu değil, yol takva yoludur. Unutmayalım ki asla en yakın olan ondan bir adım daha uzak olandan daha iyi aslı anlar. Bizler etrafımızı çeviren bir yığın problem ve ondan öte kirli dünyanın artıkları arasından selefin vardığı isabetli görüş seviyesine ulaşmamız çok güçtür.

Kaynak:
[Linki sadece üyelerimiz Görebilir. Üye olmak için tıklayınız...]
[Linki sadece üyelerimiz Görebilir. Üye olmak için tıklayınız...]


Konu hakancayir tarafından (27.03.14 Saat 01:13 AM ) değiştirilmiştir..
hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 15.01.12, 04:00 PM   #45
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 5.659
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
856 Mesajına 1292 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
856 Mesajına 1.292 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 12 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

Ahmet İslamoğlu Hocaefendi'den Kitap Tavsiyeleri

Tasavvufî ve ahlakî kitaplar kütüphanesinde yer alıyor daha çok.

Halebi Sağir (Bulamayacağım diye çocuklar gibi ağladım diyor. 12 kere hatmettim, can yoldaşı oldu diyor)

Ömer Nasuhi Bilmen'in Tabakatü'l Müfessirin (2. cildinini 22 kere hatmettim diyor)

İbni Hacer'in Münebbihat'ını okutmuştur. (İlk okuttuğu metin kitaplarındandır)

Kaynak: İz Bırakanlar Belgeseli
Konu hakancayir tarafından (27.03.14 Saat 01:17 AM ) değiştirilmiştir..
hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 08.04.14, 02:28 AM   #46
şuaranur
Genel Sorumlu
 
şuaranur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Mar 2008
Mesajlar: 1.464
Üye No: 25068

Tesekkür: 2365
646 Mesajına 890 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 2.365
646 Mesajına 890 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 8 şuaranur is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

İlgili konu takipçisi kardeşlerim,

Bölümün gidişatı açısından Kitap tavsiyelerinin haricinde yorum paylaşmayalım ..Sayfa dizayn edilmektedir paylaşım aralarındaki yorum mesajları ve teşekkürler silinmiştir.. konu dışında yorum yapmamanızı rica ediyoruz bu mesaj da 3 güne kadar silinecektir ehemmiyetle bilgimize..

Not: sayfayla ilgili suallerinizi ,sayfanın genel gidişatını dizayn eden ve takip eden Hakan Cayır hocamıza bildirebilirsiniz..

Anlayışınız için müteşekkiriz hayırlı paylaşımlar..

__________________
İlim,azığımızdır''
şuaranur isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
şuaranur Kullanicisina Bu Mesaji Için Tesekkür Edenler:
iraz (08.04.14)
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kitap Fuari haberleri iraz Kitap tanıtımları 22 14.07.13 07:44 PM
cevaplar.org heyetinden kitap tavsiyeleri hakancayir Kitap tanıtımları 147 10.12.11 07:55 PM
Kitap Pusulası (İlköğretimden-Üniversite Sonrasına Seviyeye Göre Kitap Tavsiyeleri) hakancayir Eğitime Dair 11 13.09.09 12:54 PM
Kitap tavsiyeleri.... Mekselina Kitap tanıtımları 30 25.05.08 10:05 PM
Kitap tavsiyeleri Anonymous Risale-i Nurdan Bahisler 15 30.04.06 11:03 AM

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283