Go Back   ForumAnkebut İslami sohbet,Kuran,Tefsir ve Fıkıh Paylaşım Merkezi > EDEBİYAT VE KÜLTÜR-SANAT > Kültür-Sanat > Kitap tanıtımları
Register FAQDonate Members List Calendar Search Today's Posts Mark Forums Read

Kitap tanıtımları Kitap tavsiyeleriniz...

Post New Thread  Reply
Thread Tools
Unread 17.06.08, 07:54 PM   #81
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,799
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajina 1736 Tesekkür Aldi

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1,118 Mesajina 1,736 Tesekkür Aldi
Rep Power: 15 hakancayir is on a distinguished road
Default Cevap: Hak Dostlarının Eserleri

Şihabeddin es-Sühreverdi (Ebu’l Futuh) Hazretleri’nin Eserleri

eş-Şehrazurî 50 den fazla Eser'inden bahseder. Büyük Küçük Eserler'inin bir kısmı da Farsça olarak yazılmış. Bunlardan bazılarının ancak İsimleri' biliniyor. Fikirler'ini açıkça ifade edemediği ilk Devirler'de, bunları daha çok Temsilî Hikayeler ile ifade etti. Farsça Eserler'inin büyük bir kısmı böyle bir yol tutularak yazıldı.

Arapça Eserleri:

1.Kitab el-Meşari ve’l-Mutarahat(Felsefi Araştırmalar) Bir Muqaddime ve her biri Müstakil bir Konu'da yazılmış olan 7 bölüm'den (Maşra) oluşur. Muhalifler'inin Tezleri'ni Tahlil'e ve bunları bağdaştırmaya çalışır. Eseri H.Corbin yayınladı.

2.Kitab et-Telvihat el-Levhiya ve’l-Arşiya 3 Kısım Halinde, Felsefe ve İlahiyat ile İlgili (Mantıq, Fizik ve Metafizik) bir Özet'tir. Uslub'u çok güzel bulunur, Şerhsiz anlamak zorluğundan yakınılır. Eser'in biri Şemseddin eş-Şehrazurî diğeri de İbnuKammuna’nın olmak üzere iki Şerh'i vardır. Bu da H.Corbin tarafından yayınlandı.

3.Kitab el-MuqavamatBundan önceki Eser'ine yapmış olduğu ek Notlar'dan oluşur, Nüshası Nadir olan Eser H.Corbin tarafından basıldı.

4.Kitab Heyakil en-Nur Tamamen Tasavvufî Mahiyette. Kahire (1335) de basıldı ve Türkçe'ye tercüme edildi. Eser'in Şerhleri için Brockelmann. GAL I, 437 bakılabilir.

5.Hikmet el-İşraq 1313-1315 de Şiraz’da basıldı. Ayrıca Mahmud ibnu Mesud eş-Şirazî (ö.710/1310) Şerh etti. Hikmetu'l-İşraq'ta der ki:" Eskiden İran'da Hak üzere olan ve Hakka göre Hüküm veren Faziletli İnsanlar vardı. Biz bu Eser'de onların Hikmet'ini İhya ettik."

6.Kitab el-Lemahat fi’l-Haqaiq Mantıq, Fizik ve Metafiziğe dair Bilgi veren bu Eser Yazma'dır.

Arapça Tasavvufî Şiirler'inin bir kısmı da basıldı.

Farsça Eserleri:

1.Avaz-iParr-i CebrailÇeviren ve Neşreden H.Corbin ve P.Kraus, (1935).

2.Bustan el-Qulub

3.Pertevname , Berkyaruk'a iftaf etti.

4.Munis el-Uşşaq , Otto Spies ve Khatak tarafından (Delhi,1934) ve H.Corbin tarafından Fransızca’ya (1932-33) çevrildi.

5.Risale-i Lugat-ı Maran

6.Risale-i Şafiri Simurg

7.Terceme-i Risale et-Tayr, [Linki sadece üyelerimiz Görebilir. Üye olmak için tıklayınız...]nın aynı Adlı Kitab'ının Farsça Tercümesi.

En Önemli Eserleri Hikmetu'l-İşraq ve Heyakilü'n-Nur'dur. Ayrıca Farsca Telvihat'ı yazdı.Ve diğer risaleler..

Henry Corbin 1932 de Fransızca bir Risale çevirdi sonra İstanbul ve Tahran'da Çalışmalar yaparak Bütün Eserler'ini Neşre başladı.


Last edited by hakancayir; 17.06.08 at 08:03 PM..
hakancayir is offline   Reply With Quote
Unread 17.06.08, 08:02 PM   #82
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,799
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajina 1736 Tesekkür Aldi

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1,118 Mesajina 1,736 Tesekkür Aldi
Rep Power: 15 hakancayir is on a distinguished road
Default Cevap: Hak Dostlarının Eserleri

Ebu Hafs Ömer Suhreverdî Hazretleri'nin Eserleri:


1. Avârifü'l-Meârif: 63 bâbdır, 1294 (1877)'de Mısır'da İhyâu'l-Ulûm kenarında olarak basılmıştır.Sufiliğin en yaygın eserlerinden biridir. Bu kitap el-Gazali’nin İhya’sının kenarında yayınlandı ve H.Wilberforce Clarke (farsça bir tercümesine göre) da onu Hafız tercümesine ek olarak İngilizce’ye tercüme etmiştir. Bu eser, esasında ahlak ve tasavvuf adabına aittir. Fakat aynı zamanda ilgi çekici tarihi olayları da içerir. Tasavvuf ıstılahını tanımada değer taşır. Ders veren Halife en-Neşir hadisler için onu bir selahiyet olarak sık sık zikreder.

2. Cezbü'l-Kulûb ilâ Muvâsalâti'l-Mahbûb: Halep'de 1328 (1910) yılında basılmıştır. 31 sayfadır.

3.Keşf en-Neşeyh el-İmaniye ve Keşf el-fezaih el-Yunaniye: Yunan felsefesinin tetebbuatına karşı tevcih olunmuş bir eserdir. Kelam ve el-Gazali’ye uyarak, helenistih filozoflara özenen filozofları eleştirir.

4. Akîdetü Erbâb-it-Takî


5. Behcet-ül-Ebrâr fî Menâkıb-il-Gavs-il-Geylânî


6. Bugyet-ül-Beyân fî Tefsîr-il-Kur'ân

7. İ'lâmu'l-Hüdâ ve Akidetu Ehli't-Tuka: Bir bakıma akaid ve kelam kitabıdır.

başka eserleri de olduğu söyleniyor.


Last edited by hakancayir; 29.06.08 at 11:47 PM..
hakancayir is offline   Reply With Quote
Unread 20.06.08, 07:14 PM   #83
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,799
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajina 1736 Tesekkür Aldi

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1,118 Mesajina 1,736 Tesekkür Aldi
Rep Power: 15 hakancayir is on a distinguished road
Default Cevap: Hak Dostlarının Eserleri

İdris-i Bitlisî Hazretlerinin Eserleri

Mevlâna Hakimuddin İdris El-Bidlîsî, hayatı boyunca Arapça ve Farsça bir çok esr kaleme almıştır. Bu eserler, Tıp, Felekiyat, Kelam, Tasavvuf, Şer’î ilimler, Tarih ve Siyasetle ilgili eserler olmuştur. Bugün 25 adedi mevcut olduğu bilinen 28 eserinin varlığı tesbit edilebilmiştir.(Bayrakdar, 1991:50-52; Kırlangıç, 2001:15-21; Bursalı Mehmed Tahir,1342:3/7-8) Bu eserlerin listesini şu şekilde verebiliriz:
1- El-Kenzu’l-Hafî Fi Beyan-i Makâmâti’s-Sûfî (Arapça, bilinen tek nüshası, Siirt Tillo’da Molla Burhan’ın özel kitaplığındadır.)
2- Mir’atu’l-‘uşşak, Yavuz Sultan Selim’e ithaf edilmiştir. Farsça, Bir nüshası Süleymaniye (Es’ad Efendi) kütüphanesi No:1888/4’tedir.
3- Tuhfe-i Dergâh-ı ‘Âlî, Eserin varlığı bilinmemektedir.
4- Şerhu Fusûsi’l-Hikem, Muhyiddin-i ‘Arabî’nin Fusûsi’l-Hikem’i üzerine yazılmış bir şerhtir. Arapça, bilinen tek nüshası, Yine Tillo’da Molla Burhan’ın özel kitaplığındadır.
5- Şerhu’l-Hamriyye, Arapça, ünlü İbn Farız’ın El-Kasidetu’l-Hamriyyesine yazılmış bir şerhtir. Bilinen yegâne nüshası, Bitlis-Norşin (Güroymak)’de, Nureddin Mutlu’nun özel kitaplığındadır.
6- Hakku’l-Mubîn Fi Şarhi Hakki’l-Yakîn, Farsça, Şeyh Mahmud Şebüsterî’nin Hakku’l-Yakîn adlı eserinin şerhidir. Bilinen tek nüshası, Süleymaniye (Ayasofya) kütüp. No: 2338’dedir.
7- Münazaratu’s-Savm Ve’l-‘iyd, Farsça, Oruç ve Ramazan bayramı ile ilgili fıkhi bir eserdir. Yarı nesir yarı manzum haldedir. Eserin bir nüshası, Süleymaniye (Es’ad Efendi) Kütüphanesi, No: 1888/5’tedir. Diğer bir nüshası ise, Bitlis- Norşin (Güroymak)’ta Nureddin Mutlu’nun özel kitaplığındadır.
8- Şerhu Esrari’s-Savm min Şarhi Esrari’l-‘İbadîn, Arapça,Mekke’de olduğu yıllarda yazmış olup, Mısır Çerkes Sultanı Kansu Gavrî’ye sunmuştur. Bir nüshası Süleymaniye (Ayasofya) Kütüp. No: 1994’te kayıtlıdır.
9- Tercüme ve Tefsir-i hadis-i Erba’în, Farsça, Kırk hadis tercümesidir. Bilinen tek nüshası, Süleymaniye (Fatih) Kütüp. No: 791/1’de kayıtlıdır.
10- Tercüme ve Nazm-ı Hadis-i Erba’în, Farsça, İdris-i Btlisî’nin ikinci Kırk hadis kitabıdır. İstanbul Üniversitesi Farsça Yazmalar Bölümü No:823Te ve Süleymaniye (Lala İsmail) Kütüp. No:30’da birer nüshası mevcuttur.
11- Hâşiye ‘Ala Tefsiri Beyzâvî, Arapça, Kadı Beyzâvî’nin ünlü Tefsiri üzerine yazdığı bir haşiyedir. Eser II. Bayezid’e ithaf edilmiştir. Bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya bölümü, No: 303’tedir.
12- Risâle Fi’n-Nefs,Arapça, Nefs ve ruh konusunda yazılmış kelâma dair bir eserdir. Eserin bir nüshası, İngiltere Manchester’da John Rylands kütüphanesi No:385’te kayıtlıdır. Diğer bir nüshası ise, Bitlis-Mutki, Ohin (Yukarı Koyunlu) köyünde, Şeyh Alaadin Efendi özel kütüphanesindedir.
13- Şerhu Haşiyeti’t-Tecrîd, Arapça, Seyyid Şerîf-i Cürcânî’nin tecrîd Haşiyesi’ne yapılmış bir şerhtir. Bilinen tek nüshası, Bitlis, Norşin (Güroymak)’de, Nureddin Mutlu özel kitaplığındadır.
14- Münazara-i ‘Işk Ba ‘Akl, Farsça, Kelam-Tasavvuf konusunda bir eserdir. Bilinen tek nüshası, Beyazıd Devlet kütüphanesi, No:5863’tedir.
15- Seyfu’ş-Şer’i’l-Meşhûr ‘Ala Şahi Ahmeri’r-Reisi’z-Zendîki’l-Meşhûr, Rafızîlere Reddiye, Arapça, Ahmed Rif’at Efendi, Lügât-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye’de “Mezheb-i Revâfızı red zımnında güzel bir kitâb te’lif eylemiş ki “ diye ifade etmekte ve bugüne kadar bir nüshasına tesadüf edilmemişti. Ancak son yıllarda, Konya Yusuf ağa kütüphanesi, No: 6730’daki bir mecmua içinde bir nüshasına rastlanmıştır. Risale 12 yapraktan oluşmakta ve ta’lik olarak yazılmıştır. (Cilâcı, 1994:163-170)
16- Mir’atu’l-Cemâl, Farsça, Ahlak ve siyasetle alakalı olup, veciz sözlerle doludur. Eserin bir nüshası, Süleymaniye (Es’ad Efendi) kütüphanesi, No:1888/1’de bulunmaktadır.
17- Kânûn-i Şehinşâhî, Farsça, Mir’atu’l-Cemal gibi, siyaset ve ahlak konularını içermektedir. Kanunî Sultan Süleyman’a ithaf edildiğinden, hayatının son aylarında bittiği anlaşılmaktadır. Eserin bir nüshası Es’ad Efendi Kütüp. No:1888/2’de diğer bir nüshası da, Türk-İslam Eserleri müzesi, No:2087’de bulunmaktadır. İranlı araştırmacı, Hasan Tevekkülî’nin bu kitap üzerine bir doktora çalışması mevcuttur. Bu çalışmada, Kitabın Farsçası ile birlikte, Türkçe tercümesi de derc edilmiştir.
18- Risâle Der İbâhat-ı Eğânî, Farsça, İdris-i Bitlisî, Kanûn-i Şehinşâhî adlı eserinde, bu kitabına atıflarda bulunmakta ve burada, ûd, ney gibi çalgılarla güzel seslerin mübah olduğunu savunduğunu belirtmektedir. Bu eserin herhangi bir nüshasına rastlanmamıştır.
19- El-İbâ’ ‘an Mevâki’i’l-Vebâ’ Diğer adıyla Risale fi’t-Tâ’ûn Ve Cevâzi’l-Firâr, Arapça, 1511 ya da 12 yılında yazıldığı anlaşılan eser, adında da görüldüğü gibi Veba hastalğı ile ilgilidir. Eserin bir nüshası, Selim ağa Kütüp. No: 12-72’de diğer bir nüshası da, Süleymaniye (Şehid Ali Paşa) kütüphanesi, No: 2033/2’dedir.
20- Tercüme-i Hayâtu’l-Hayavan, Farsça, Hayvan ilimleri ile alakalı bu eser, Mısırlı Kemâluddin Muhammed Bin Musa (Vefatı: 808/1406) ‘nın “ Hayâtu’l-Hayavân” kitabının Farsça tercümesidir. Müellif hattı olan nüsha Topkapı sarayı (Revan) Kütüphanesindedir. Diğer bir nüshası da, Süleymaniye (Ayasofya) kütüphanesi, No:2912’dedir.
21- Risâle-i Bahâriye, Farsça, Kozmoloji ile alakalı bir eseridir. Akkoyunlu Sultanı Sultan Yakub’un son zamanlarında yazılmış olup, ona sunulmuştur. Eserin bilinen tek nüshası, Süleymaniye (Es’ad Efendi) kütüphanesi No: 1888/6’da kayıtlıdır.
22- Risâle-i Hazaniye, Farsça, Akkounlu sultanı Yakub ile birlikte, Azerbaycan’dan Erran’a yaptığı yolculuğu anlatan bir nevi seyahatnâme kitabıdır. Eserin bir nüshası, Süleymaniye (Es’ad Efendi) kütüp. No:1888/7’de kayıtlıdır.
23- Heşt Behişt, Farsça, İdris-i Bitlisî’nin tarile ilgili yazdığı en önemli en mufassal eserdir. Sultan İkinci Bayezid devrine kadarki Osmanlı sultanlarının ve dönemlerinin tarihi anlatılır. Heşt Behişt, Farsça’da sekiz Cennet anlamına gelmektedir ki, II. Bayezid’e gelinceye kadar sekiz Osmanlı padişahına işaret eder. Eserin mukaddimesinde 908/1502 tarihinde, II. Bayezid’in kendisine, Osmanlı hanedanının ortaya çıkışından o güne gelinceye kadar tarihlerini yazmayı emrettiğini bildirir. Eser, her padişah için bir kitap olmak üzere sekiz Ketibeye ayrılmıştır. İdris-i bitlisî eseri 911/ 1505 tarihinde tamamlayarak Sultan İkinci Bayezid’e sunar. Ancak, sonradan ilavelerle eserin yazımını sürdürür. Esere son ilave II. Bayezid’in tahtı oğlu Selim Han’a bırakması olayı ile yapılmıştır. Eserin Türkiye ve yurt dışında bir çok nüshası bulunmaktadır. Müellif hattıyla olan nüshaları Süleymaniye (Es’ad Efendi) kütüphanesi, No. 2197, Nuruosmaniye Kütüphanesi, No:3209-3212 ve Topkapı Sarayı Kütüphanesi Hazine Kitapları, No: 1655’de bulunmaktadır. Eserin sonunda ketebe kaydında, İdris-i Bitlisî kendi imza ve mührünü basmıştır. Eser Sultan I. Mahmud döneminde Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa’nın isteği ile Hâcegân-ı Dîvândan, Vanlı Abdülbâki Sa’dî Bin Ebibekr Vehbî Efendi tarafından Osmanlı Türkçesine çevrilmiş olup, bir nüshası, Süleymaniye (Hamidiye) kütüp. No:928’dedir. Diğer nüshaları da, Süleymaniye (Ayasofya) kütüp. No:3544 Ve İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü No:430’da bulunmaktadır.
24- Selim Şah-Nâme, Farsça, İdris-i Bitlisî bunu Heşt Behişt’e zeyl olarak kaleme almış, Sultan I. Selim devri anlatılmıştır. Ancak, İdris-i Bitlisî Yavuz Sultan Selim’in çok kısa bir süre ardından vefat ettiğinden bu eserini bitirememiş, eser eksik ve müsveddeler halinde kalmıştır. Daha sonra oğlu Defterdar Ebu’l-Fazl Mehmed Efendi eseri derleyip ilavelerle tamamlamıştır. Ayrıca, Heşt Behişt’e ve buna, “ Süleyman-Nâme” diye bir zeyl yazmıştır. Bu zeylin çeşitli kütüphanelerde nüshaları bulunmaktadır. Selim Şah-Nâme’nin bir nüshası Topkapı Sarayı (Revan) kütüphanesi No: 1540’ta, diğer bir nüshası da, Süleymaniye (Lala İsmail) kütüp. No:348/2’dedir.
25- Kasâid Münşeât ve Müraselât, Farsça, İdris-i Bitlisî’nin Sultanlar ve dğiğer devlet adamları hakkında yazdığı kasideler ve mektuplarını içerir. Eserin bir nüshası Süleymaniye (Es’ad Efendi) kütüp. No:1888/3’te kayıtlıdır.
26- Mecmua-i Münşeât, Farsça, İdris-i Bitlisî’nin döneminin , Akkoyunlu, Karakoyunlu, Timurlu ve Osmanlı sultanlarına diğer devlet adamlarına yazdığı mektupları içermektedir. Mektupların çoğu Mevlâna İdris’e ait olmasına rağmen bazıları da oğlu Ebu’l-Fazl’a aittir. Bu mecmua, İstanbul Üniversitesi kütüphanesi, Farsça yazmalar bölümü No: 906’da kayıtlıdır.
27- El-Münşeât, Türkçe, İdrisî Bitlisî’nin bilinen tek Türkçe eseridir. Eser ayrıca İdris-i Bitlisî’nin Türkçe mektuplarını da içerir. Eserin son bölümündeki mektuplar ise, oğlu Ebu’l-Fazl’a aittir. Eserin bilinen tek nüshası, Süleymaniye Kütüphanesi, No:3879’dadır.
28- Mecmua-i Divân-ı Ve Menâkıb-ı Kâdî ‘İsa[14] Ve Şeyh Necmuddîn Mes’ud. İdris-i Bitlisî Mısırda iken bu her iki şahsın Farsça gazellerini bir araya getirp, birer dîvân haline getirip, ünlü Şeyh İbrahim Gülşenî’ye (Vefatı: Mısır 940) sunmuş, ancak şeyhin isteği ile bu her iki zâtın Farsça Menâkıbını da bunlara ekleyerek tekrar Şeyh İbrahim Gülşenî’ye sunmuş. Bu eserden sadece, Muhyî-yi Gülşenî’nin Şeyh İbarhim Gülşenî’nin Menâkıbında sözedilmektedir. Muhyî bu mecmuayı Mısır’da iken görüp mütalaa ettiğini yazmaktadır. (Muhyî-yi Gülşenî, Menâkıb-ı İbrahim Gülşenî, 1982:79-81) Eserin kütüphanelerde herhangi bir nüshasına rastlanmamıştır.
(Bayrakdar; 1991:31-52; Kırlangıç, 2001:15-31; Babinger, 1992:51-55; Bursalı Mehmed Tahir,1342:3/7-8, Muhyi-yi Gülşenî, 1982:79-81)
Bunlardan başka, İdris-i Bitlisî’nin Topkapı Sarayı arşivinde bazı mektupları mevcuttur.


Last edited by hakancayir; 20.06.08 at 07:21 PM..
hakancayir is offline   Reply With Quote
Unread 20.06.08, 07:34 PM   #84
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,799
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajina 1736 Tesekkür Aldi

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1,118 Mesajina 1,736 Tesekkür Aldi
Rep Power: 15 hakancayir is on a distinguished road
Default Cevap: Hak Dostlarının Eserleri

Kemâleddîn Abdürrezzâk el-Kâşânî Hazretleri’nin Eserleri

Şeyhü’l-Ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri’nin tesiri altında kaldığı, yazdığı kitaplarda da açıkça müşâhade edilen Kâşânî -kuddise sırruh- Hazretleri, tasavvufla ilgili muhtelif meseleleri içeren;
v Istılâhâtü’s-Sûfiyye

v Şerh-i Menâzili’s-Sâirîn

v Letâifü’l-İ’lâm fî İşârâti’l-İlhâm

v Tuhfetü’l-İhvân fî Hasâ’isi’l-Fityân

v Risâle fi’l-Kazâ’ ve’l-Kader

v Şerh-i Haber-i Kûmeyl

v Te’vîlâtü’l-Kur’an

v et-Te’vîl fî Rekâikı’t-Tenzîl

v Şerhü’l-Kâşânî alâ Fusûsu’l-Hikem

hakancayir is offline   Reply With Quote
Unread 28.06.08, 02:37 PM   #85
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,799
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajina 1736 Tesekkür Aldi

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1,118 Mesajina 1,736 Tesekkür Aldi
Rep Power: 15 hakancayir is on a distinguished road
Default Cevap: Hak Dostlarının Eserleri

Ebu Said el Harraz Hazretleri'nin Eserleri


1- Kitâbü's-Sıdk


2- Kitâbü's-Sıfat


3- Kitâbü'd-Dıyâ


4- Kitâbü'l-Keşfi ve'l-Beyân


5- Kitâbü'l-Ferağ


6- Kitâbü'l-Hakâik


7- Kitâbü Mi'yâri't-Tasavvuf ve Mâhiyetühû


8- Kitâbü's-Sirr

Not: Yukarıdaki eserlerden başlıca eserleri diye bahsedilmiştir.

Kaynak: Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Şule Yayınları, c.3, s.288-289


Last edited by hakancayir; 28.06.08 at 02:51 PM..
hakancayir is offline   Reply With Quote
Unread 28.06.08, 02:43 PM   #86
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,799
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajina 1736 Tesekkür Aldi

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1,118 Mesajina 1,736 Tesekkür Aldi
Rep Power: 15 hakancayir is on a distinguished road
Default Cevap: Hak Dostlarının Eserleri

Ebu'l-Hüseyin en-Nurî Hazretleri'nin Eserleri


1- Makâmütü'l-Kulûb


2- Şerhü Kelâmihi

Kaynak: Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Şule Yayınları, c.3, s.296


Last edited by hakancayir; 28.06.08 at 02:52 PM..
hakancayir is offline   Reply With Quote
Unread 28.06.08, 02:50 PM   #87
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,799
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajina 1736 Tesekkür Aldi

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1,118 Mesajina 1,736 Tesekkür Aldi
Rep Power: 15 hakancayir is on a distinguished road
Default Cevap: Hak Dostlarının Eserleri

Ebu Bekir Ahmed b. Süleyman Neccâd Hazretleri'nin Eserleri

Günümüze ulaşan eserleri şunlardır:

1- er-Reddü alâ men Yekûlu inne'l-Kur'ane Mahlukun

2- Emâlî

3- Hadis

4- Müsnedi Emîri'l-Müminîn Ömer b. el-Hattab

Kaynak: Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Şule Yayınları, c.3, s.348

hakancayir is offline   Reply With Quote
Unread 28.06.08, 02:59 PM   #88
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,799
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajina 1736 Tesekkür Aldi

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1,118 Mesajina 1,736 Tesekkür Aldi
Rep Power: 15 hakancayir is on a distinguished road
Default Cevap: Hak Dostlarının Eserleri

Cafer b. Muhammed b. Nusayr el-Huldî Hazretleri'nin Eserleri

"Hikâyâtü'l-Evliya" adlı eseriyle meşhurdur. Bugüne kadar gelmiş eserlerini şöyle sıralayabiliriz.

1- Hikâyâtü'l-Meşâyıh (bir bölümü)

2- el- Fevâid ve'z-Zühd ve'r-Rekâik ve'l-Merâsî

3- Mihnetü'ş-Şafiî Ebî Abdullah b. İdris

4- Risâletü'n- fi't-Tasavvuf

Kaynak: Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Şule Yayınları, c.3, s.349-351

hakancayir is offline   Reply With Quote
Unread 28.06.08, 03:12 PM   #89
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,799
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajina 1736 Tesekkür Aldi

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1,118 Mesajina 1,736 Tesekkür Aldi
Rep Power: 15 hakancayir is on a distinguished road
Default Cevap: Hak Dostlarının Eserleri

Ebu Bekir el-Acurrî Hazretleri'nin Eserleri


1- Erbaûne Hadisen


2- Fardu Talebi'l-İlm


3- Ahbâru Ömer b. Abdilazîz


4- Ahlâku'l Ulemâ


5- Kitabü'l-Gurebâ mine'l-Müminîn


6- et-Tasdîk bi'n-Nazari ile'llâhi fi'l-Âhireti ve ma Uidde lievliyâihi


7- Tahrimü'n-Nerd ve'ş-Şatranç ve'l-Melâhî


8- Kitabü Ahlâkî Hameleti'l-Kur'ân


9- Kitabü'ş-Şerîa


10- Ma Vüride fi leyleti'n-Nısfı min Şa'ban


11- Vusûlü'l-Müştâkîn ve Nüzhetü'l Müstemiîn


12- Cüz'ün fihî Meseletü'l-Cehri bi'l-Kur'ân fi't-Tavâf


13- Edebü'n-Nüfûs


14- Cüz'ün fihî Hikâyatü'ş-Şafiî ve Gayrihi


15- el-Fevâid el-Müntehıbe

Kaynak: Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Şule Yayınları, c.3, s.353-354

hakancayir is offline   Reply With Quote
Unread 28.06.08, 03:17 PM   #90
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,799
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajina 1736 Tesekkür Aldi

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1,118 Mesajina 1,736 Tesekkür Aldi
Rep Power: 15 hakancayir is on a distinguished road
Default Cevap: Hak Dostlarının Eserleri

Cafer b. Harb Hazretleri'nin Eserleri

Kaynaklarda "el-İhtilaf fî Usûli'l-Fıkh adlı bir eserin müellifi olduğu geçer. Bu eser günümüze kadar gelmemiştir.

Kaynak: Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Şule Yayınları, c.3, s.348

hakancayir is offline   Reply With Quote
Unread 28.06.08, 03:23 PM   #91
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,799
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajina 1736 Tesekkür Aldi

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1,118 Mesajina 1,736 Tesekkür Aldi
Rep Power: 15 hakancayir is on a distinguished road
Default Cevap: Hak Dostlarının Eserleri

İbni Sem'ûn Hazretleri'nin Eserleri

1- el-Emâlî

2- Cüz'ün fihi Meseletün min Kelâm (Kelama dair bir meselenin anlatıldığı birkaç sayfa)

Kaynak: Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Şule Yayınları, c.3, s.358

hakancayir is offline   Reply With Quote
Unread 28.06.08, 03:30 PM   #92
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,799
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajina 1736 Tesekkür Aldi

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1,118 Mesajina 1,736 Tesekkür Aldi
Rep Power: 15 hakancayir is on a distinguished road
Default Cevap: Hak Dostlarının Eserleri

Ebu't-Tayyib Taberî Hazretleri'nin Eserleri

1- Şerhu'l-Muhtasar li'l-Müzenî

2- Ravdatü'l-Münteha (İmam Şafiî'nin doğumu hakkında)

3- Belh kadısı, hanefi mezhebine mensup Ebu'l-Hasan et-Talekânî ile yaptığı münazara (Bu tartışma Subkî'nin Tabakât'ında yer alır)

4- Ebu'l-Hasen el-Kudûrî ile yaptığı münazara (Subkî'nin Tabakât'ında yer alır)

5- Yüzsekiz beyitlik bir manzume (Subkî'nin Tabakât'ı yoluyla gelmiştir)

Kaynak: Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Şule Yayınları, c.3, s.371

hakancayir is offline   Reply With Quote
Unread 28.06.08, 03:41 PM   #93
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,799
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajina 1736 Tesekkür Aldi

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1,118 Mesajina 1,736 Tesekkür Aldi
Rep Power: 15 hakancayir is on a distinguished road
Default Cevap: Hak Dostlarının Eserleri

Huşeym b. Beşir b. Ebî Hâzim Hazretleri'nin Eserleri

1- et-Tefsîr: Taberî'nin kendi tefsirini yazarken en çok istifade ettiği kaynaklardan birisidir. Yine Taberî tarihe dair muazzam eserini yazarken, Yakub b. İbrahim ed-Devrakî'nin rivayetiyle Huşeym'in eserinden faydalanmıştır. Sa'lebî de Ziyad b. Eyyub rivâyetiyle bu eserden faydalandı.

İbnü'n-Nedim, Fihrist'inde şu kitapların da Huşeym'e ait olduğunu söylüyor.

1- es-Sünen fi'l-Fıkh


2- el-Meğâzî


3- el-KıraâtKaynak: Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Şule Yayınları, c.3, s.406-407

hakancayir is offline   Reply With Quote
Unread 28.06.08, 03:47 PM   #94
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,799
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajina 1736 Tesekkür Aldi

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1,118 Mesajina 1,736 Tesekkür Aldi
Rep Power: 15 hakancayir is on a distinguished road
Default Cevap: Hak Dostlarının Eserleri

Yezid b. Harun Hazretleri'nin Eserleri

1- Tefsîrü'l-Kur'ân: Taberî, gerek tefsirinde gerekse meşhur tarih kitabında Mücahid b. Ferruh kanalıyla bu eserden önemli ölçüde istifade etmiştir.

2- Kitâbu'l-Ferâid: Feraiz ve miras ilmiyle olan bu kitap meşhur el-Bağdâdî tarafından ezberlenmiştir. Hatib bu eseri rivâyet edip anlama yetkisini (icazetini) Dımaşk'ta almıştır.

Kaynak: Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Şule Yayınları, c.3, s.410

hakancayir is offline   Reply With Quote
Unread 29.06.08, 10:29 AM   #95
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,799
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajina 1736 Tesekkür Aldi

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1,118 Mesajina 1,736 Tesekkür Aldi
Rep Power: 15 hakancayir is on a distinguished road
Default Cevap: Hak Dostlarının Eserleri

Ma'rûf-i Kerhî Hazretleri'nin Eserleri

Ma'rûf-i Kerhî'nin eser telif ettiğine dair kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Ona nisbet edilen Fütûh-i Erbaîn isimli risale İbrahim Edhem Giridî tarafından tercüme edilip neşredilmiştir (İstanbul 1312). Kırk bölümden oluşan risalede ilâhî aşk konusu ele alınmaktadır.

(T.D.V.İslam Ans. 28/67-68) darulkitap.com'a teşekkür ederiz.


Last edited by hakancayir; 29.06.08 at 10:32 AM..
hakancayir is offline   Reply With Quote
Unread 29.06.08, 10:39 AM   #96
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,799
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajina 1736 Tesekkür Aldi

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1,118 Mesajina 1,736 Tesekkür Aldi
Rep Power: 15 hakancayir is on a distinguished road
Default Cevap: Hak Dostlarının Eserleri

Leys b. Sa'd Hazretleri'nin Eserleri

İbn Hacer, İmam Şafiî'nin, "Öğrencileri Leys'i zayi etti" sözünden hareketle onun hiç kitap yazmadığını ve öğrencilerinin onun fıkhî görüşlerini tedvin etmediğini, sadece bazılarının bir kısım görüşlerini derlediğini ileri sürerken (er-Rahmetü'l-ğaysiyye, s. 100) Zehebî Leys'in çok eseri bulunduğunu belirtir (Tezkiretü'l-huffâz, I, 126). İbnü'n-Nedîm de Leys'in Kitâbü Mesâ'ili'l-fıkh ve Kitâbü't-Târih adlı iki eseri olduğunu kaydetmektedir (el-Fihrist,s. 252). Bazı rivayetlerden anlaşıldığına göre Mesâilü'l-fıkh İmam Mâlik'in görüşlerinin eleştirisi niteliğindedir. Ayrıca Leys'in Mâlik'e yazdığı mektup, usul düşüncesi yönünden önemli olduğu kadar on civarında fıkhî görüşünü içermesi bakımından da önemlidir. Kindî'nin de söz edip iktibaslarda bulunduğu (el-Vülât ve'l-kudât, s. 10) Kitâbü't-Târîh'in VI. (XII.) yüzyıla kadar geldiği bilinmektedir (Sem'ânî, et-Tahbîr, II, 381). Başta Ebü'l-Kâsım İbn Abdülhakem olmak üzere (Fütûhu Mısr ve ahbâruhâ) Belâzürî, İbn Sa'd, Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm, Halîfe b. Hayyât, Fesevî, Muhammed b. Cerîr et-Taberî, İbn Zebr er-Rabaî ve Ebü'l-Kâsım İbn Asâkir gibi müelliflerin kitaplarında Leys'ten yapılan tarihî rivayetler muhtemelen bu esere dayanmaktadır. Leys'in çeşitli hocalardan derlediği hadislerden oluşan sayfalar (karâtîs) halinde bir hadis mecmuası (asıl) ve ayrıca kölelikle ilgili rivayetlerin yer aldığı anlaşılan Kitâbü'r-Rık adında bir başka eserinin olduğu kaydedilmektedir (Fesevî, 11,217).
Leys'in naklettiği rivayetler Kütüb-i Sitte'nin hepsinde bulunmakla birlikte mükerrerleriyle 450'yi aşkın rivayetle Buhârî'nin el-Câmiu's-sahîh’i ilk sırada yer almaktadır. Rivayet ettiği hadisler muhtelif âlimler tarafından cüzler halinde derlenmiş, Ebû Mûsâ Zuğbe et-Tücîbî on hadisi içeren Cüz’ fîhi ehâdîş mine'l-cüz'i'l-müntekâ adlı bir eser (nşr. Mus'ad Abdülhamîd Muhammed Tanta 1991), İbnü'l-Mukrî el-İsfahânî Ehâdîsü'l-Leys b. Sa'd adıyla dört cüzlük bir eser (Sem'ânî, et-Tahbîr, II, 8) meydana getirmiştir. Biri Zuğbe, diğerleri İbn Bükeyr tarikiyle olmak üzere yedi hadisi içeren Cüz’ fîhi meclis min fevâidi'l-Leyş b. Sa'd adıyla bir başka cüz neşredilmiş (nşr. Muhammed b. Rızk b. Tarhûnî, Riyad 1407/1987), âlî isnadla rivayet edilenleri İbn Kutluboğa Avali hadîsi'l-Leys adıyla toplamış (nşr. Abdülkerîm b. Bedrel-Mevsılî, Cidde 1408/1987), İbn Hacer el-Askalânî de Leys'in biyografisine dair eserinin sonunda âlî isnadla Leys'ten gelen kırk hadisi senedleriyle naklederek sıhhat derecelerini ve yer aldığı diğer kaynaklan belirtmiştir (er-Rahmetü'l-ğaysiyye, s. 103-149). Ayrıca Hasan Cirit tarafından Leys b. Sa'd ve Hadis Cüzadıyla yüksek lisans tezi hazırlanmıştır (1988, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü).
İhtilâfü'l-fukahâ kitaplarında, hacimli fıkıh eserlerinde ve hadis mecmualarının şerhlerinde Leys'in fıkhî görüşlerine yer verilmiştir. Mısır kadısı Haris b. Miskîn, İmam Mâlik'in öğrencileri İbnü'l-Kâsım, Eşheb el-Kaysî ve İbn Vehb ile Leys, Mâlik ve Mufaddal b. Fedâle'nin ittifak ettikleri görüşlere dair bir eser yazmış, Ubeydullah b. Ömer el-Bağdâdî eş-Şâfiî ise Abdullah b. Abdülhakem'in el-Muhfaşarü's-sağir adlı eseri üzerine yapılan bir çalışmaya diğer bazı müctehidlerin görüşleri yanında Leys'in görüşlerini de eklemiştir. Hilâl Ahmed Âşûr tarafından el-Leyş b. Sa'd ve fıkhuhû fi'l-'ibâdât ismiyle bir doktora tezi hazırlanmış (1983, Câmiatü Ümmi'l-kurâ külliyyetü'ş-şerîa Mekke), Abdullah Mahmûd Şehhâte el-İmâmü'l-Mısri el-Leyş b. Sa'd adıyla bir monografi yazmıştır (Kahire 1966).
(T.D.V. İslam Ans. 27/164-167)darulkitap.com'a teşekkür ederiz

hakancayir is offline   Reply With Quote
Unread 29.06.08, 11:35 AM   #97
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,799
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajina 1736 Tesekkür Aldi

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1,118 Mesajina 1,736 Tesekkür Aldi
Rep Power: 15 hakancayir is on a distinguished road
Default Cevap: Hak Dostlarının Eserleri

Hamza Ez-Zeyyat Hazretleri'nin Eserleri

İbnü'n-Nedîm, Hamza'nın "Kitâbü'l-Kıraat" ve "Kitâbü'l-Ferâid" adlı iki kitabın sahibi olduğunu söylüyor. Eserlerinden Kit'abü'l-Kıraat, bir bütün halinde bugüne gelmemiştir. Ancak müteahhirin âlimlerin Kur'ân ilimleriyle ilgili kitaplarında bu kitaptan bölümler görmekteyiz.. İbnü'n-Nedîm, fihristinin 36. sayfasında, "el-Maktu ve'l-Mevsûl" adlı kitabın Hamza'ya ait olduğunu söylüyor.

Kaynak: Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Şule Yayınları, c.4, s.421-422

hakancayir is offline   Reply With Quote
Unread 29.06.08, 05:58 PM   #98
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,799
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajina 1736 Tesekkür Aldi

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1,118 Mesajina 1,736 Tesekkür Aldi
Rep Power: 15 hakancayir is on a distinguished road
Default Cevap: Hak Dostlarının Eserleri

Ebu Bekir b. Ayyaş Hazretleri'nin Eserleri

Târîhü't-Türâs adlı eserde de Ebu Bekir, ilk dönem kıraat bilginleri arasında sayılmış ve isminin Şu'be olduğu belirtilmiştir. Doğum yılı Hicrî 95 olan Ebu Bekir'in "Müfred-i Asım b. Behdele" adlı bir eseri de kaydediliyor. Bu eser Şu'be'nin hocası Âsım'ın kıraatı ile ilgili notları olsa gerektir. Hoca Âsım'ın iki talebesi olan Ebu Bekir Şu'be ile Hafs arasındaki ihtilafı inceleyen "Gayetü'n-Nihâye" adlı Cezerî'ye ait kitaba da bakılabilir.

Kaynak: Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Şule Yayınları, c.4, s.432


Last edited by hakancayir; 29.06.08 at 06:06 PM..
hakancayir is offline   Reply With Quote
Unread 29.06.08, 06:07 PM   #99
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,799
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajina 1736 Tesekkür Aldi

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1,118 Mesajina 1,736 Tesekkür Aldi
Rep Power: 15 hakancayir is on a distinguished road
Default Cevap: Hak Dostlarının Eserleri

Vekî b. el-Cerrah Hazretleri'nin Eserleri

Kendisine nisbet edilen eserler şunlardır.

1- Kitâbü'z-Zühd: Zühd ve takvaya dair hadisleri içermektedir.

2- Mecmûatü'l-Ehadis: Vekî yoluyla gelen hadislerin derlendiği bir mecmuadır.

3- El-Musannef: İmam Ahmed b. Hanbel'in "Müsned" yazarken faydalandığı bir hadis kitabıdır.

4- et-Tefsir: Sâlebî faydalanmış "el-Keşf ve'l-Beyan" adlı eserinde Vekî'nin tefsirinden iktibaslarda bulunmuştur.

Kaynak: Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Şule Yayınları, c.4, s.444-445

hakancayir is offline   Reply With Quote
Unread 29.06.08, 06:22 PM   #100
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 5,799
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1118 Mesajina 1736 Tesekkür Aldi

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1,118 Mesajina 1,736 Tesekkür Aldi
Rep Power: 15 hakancayir is on a distinguished road
Default Cevap: Hak Dostlarının Eserleri

İbni Sîrîn Hazretleri'nin Eserleri

1- Müntehabü'l-Kelam fî Tefsîri'l-Ahlâm: Bu eser rüya tabirleri konusunda yazılmış bir eserdir. Kahire, İskenderiye kütüphanelerinde yazma nüshaları vardır. İmam Abdulgani Nablusî'nin meşhur eseri "Ta'tîrü'l-Enam"ın haşiyesine 1284 (H) basılan bu eser "Ta'bîrü'r-Ruya" ünvanıylada bilinmektedir.

2- Tabîru'r-Ru'yâ: Bu eserde önceki eserle aynı konuyu inceler. Aynı eser olması mümkündür. İstanbul kütüphanelerinde birçok yazması mevcuttur.

3- Kitabü'l-Lûlû fi Ta'bîri'l-Menâm: Bu eser öncekiler gibi rüya tabirleri hakkındadır. Yazma nüshası İstanbul ve Tunus Milli kütüphanesindedir.

4- Tesmiyetü'l-Âbir fî İlmi't-Ta'bîr: Bu da rüya tabirleri hakkındadır. Bu eserin yazma nüshaları Fatih kütüphanesi'ndedir.

Kaynak: Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Şule Yayınları, c.5, s.104

hakancayir is offline   Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are Off

Forum Jump

 

 
Toptan Duvar Kağıdı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247